Όροι και προϋποθέσεις

Εκτύπωση

Πίνακας περιεχομένων

1 Γενική Εισαγωγή – Ορισμοί και ρήτρες

1.1Unibet" είναι η Trannel (International) Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη την 28η Μαρτίου 2000 σύμφωνα με την νομοθεσία της Μάλτας, με Αριθμό Εγγραφής Εταιρείας C 26127, και με έδρα και επαγγελματική διεύθυνση Level 6 - The Centre, Tigne Point - Sliema, TPO 0001 – Malta, email info-gr@unibetsupport.com; website www.unibet.com.

1.2 Οι “Κανόνες Unibet" είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Κατόχου Λογαριασμού και της Unibet, και διέπουν την συμβατική σχέση μεταξύ της Unibet και του Κατόχου Λογαριασμού. Οι Κανόνες Unibet αντικαθιστούν και συγχωνεύουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, εκπροσωπήσεις και ανεπίσημες συμφωνίες μεταξύ του Κατόχου Λογαριασμού και της Unibet. Με το άνοιγμα Λογαριασμού Unibet, την εγγραφή, τη σύνδεση, τη χρήση των Υπηρεσιών, τη συμμετοχή στα παιχνίδια ή την αποδοχή οιουδήποτε Βραβείου, ο επισκέπτης ή ο Κάτοχος Λογαριασμού πλήρως κατανοεί και συμφωνεί:

 • a. να γίνει μέρος στους Κανόνες Unibet,
 • b. ότι αυτός/αυτή έχει αναγνώσει, κατανοήσει και θα τηρεί τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, και
 • c. ότι αυτός/αυτή θα τηρεί όλους τους όρους της.

Η Unibet μπορεί να ενημερώσει, τροποποιήσει, επεξεργαστεί και συμπληρώσει τους Κανόνες Unibet καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση στους Κανόνες Unibet θα καθίσταται γνωστή εκ των προτέρων από την Unibet στον Κάτοχο Λογαριασμού πριν τεθεί σε ισχύ.

Όλες οι αναφορές στους Κανόνες Unibet στον ενικό θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα. Όλες οι αναφορές στο “ο/η/το” θα περιλαμβάνουν το “ένας/μία/ένα” και αντίστροφα.

1.3Κάτοχος Λογαριασμού” είναι ένα άτομο που έχει συμβατική σχέση με την Unibet με την δημιουργία ενός Unibet λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.

1.4Λογαριασμός Unibet” είναι ένας λογαριασμός που τηρείται από έναν Κάτοχο Λογαριασμού, για καλή τη πίστει συναλλαγές, με ρητό σκοπό την καθιέρωση μια συνήθους εμπορικής σχέσης με την Unibet και τον ρητό σκοπό της διεξαγωγής συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιγνίων και χαρτοπαιγνίων.

1.5 Η “Σύμβαση” είναι η συμβατική σχέση ανάμεσα στην Unibet και έναν Κάτοχο Λογαριασμού και θα δημιουργείται και θα διέπεται από τους Κανόνες Unibet, δηλ. τους "Όρους και Προϋποθέσεις".

1.6 Οι "Αρμόδιες (Ρυθμιστικές) Αρχές" είναι οι αρχές της Μάλτας.

1.7 Η "Διέπουσα Νομοθεσία" είναι η νομοθεσία της Μάλτας.

1.8 Ο "Τόπος της Σύμβασης" είναι η Μάλτα.

1.9 Ο “Ρυθμιστής” είναι η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας τυχερών παιχνιδιών, η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή που ιδρύθηκε σύμφωνα με την νομοθεσία της Μάλτας για να διέπει όλα τα είδη παιγνίων στην Μάλτα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.mga.org.mt.

1.10 Η "Ιστοσελίδα" είναι η διαδικτυακή πύλη που είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.unibet.com όπου δημοσιεύονται όλες οι τρέχουσες και σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Unibet, και μέσω της οποίας παρέχονται οι Υπηρεσίες στους Κατόχους Λογαριασμού.

1.11 Οι “Υπηρεσίες” είναι οι προσφορές παιγνίων και στοιχημάτων που παρέχονται από την Unibet στον Κάτοχο Λογαριασμού μέσω της Ιστοσελίδας.

1.12 Ο "Φόρος Τυχερών Παιγνίων και Στοιχημάτων" αναφέρεται στον ειδικό φόρο που είναι εφαρμοστέος στα τυχερά παίγνια και στοιχήματα στη Μάλτα.

1.13 Η "Κάρτα" αναφέρεται σε όλους τους τύπους καρτών με λειτουργία "πληρωμής", "τέλος", "χρέωση", "πίστωση", "εικονική" και/ή παρόμοια.

1.14 Ο "Πάροχος Λύσεων Πληρωμής" είναι ένας μεσάζων που ενεργεί ως φορέας πληρωμών για ποικίλες διαφορετικές μεθόδους πληρωμής.

1.15 Το "Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" είναι μια τράπεζα και/ή άλλο ίδρυμα που ρυθμίζεται από έναν εφαρμοστέο Νόμο για τις εγχώριες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή παρόμοιο.

1.16Ανωτέρα Βία" αναφέρεται σε οιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση πέρα από τον εύλογο έλεγχο κάποιου, το οποίο οδηγεί σε καθυστέρηση ή αθέτηση κατά την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης του θιγόμενου μέρους και, για τους σκοπούς των Κανόνων Unibet Rules, θα περιλαμβάνει θεομηνίες, κυβερνητικές απαγορεύσεις (συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης ή ακύρωσης οιασδήποτε απαραίτητης άδειας όπου αυτή η απόρριψη ή ακύρωση πραγματοποιείται χωρίς υπαιτιότητα του θιγόμενου μέρους), πολέμους, έναρξη εχθροπραξιών, διασαλεύσεις της δημόσιας τάξης, εμφύλιες ταραχές, εξεγέρσεις, πράξεις τρομοκρατίας, φωτιά, εκρήξεις, πλημμύρες, κλοπή, κακόβουλη φθορά, απεργίες, ανταπεργίες (λοκάουτ), και/ή οιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο του μέρους του οποίοι η εκτέλεση θίγεται.

1.17Αίτηση Πελάτη” θα νοείται η διαδικτυακή αίτηση που ανοίγει ο Κάτοχος Λογαριασμού για να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.

1.18Λογισμικό” θα νοείται όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται από την Unibet για να προσφέρει και/ή να λειτουργεί τις Υπηρεσίες και/ή να τρέχει την Αίτηση Πελάτη.

1.19 Ένα “Βραβείο” είναι ένα ποσό, ένα πριμ (μπόνους) ή μια επιβράβευση που μπορεί να κερδίσει ο Κάτοχος Λογαριασμού.

1.20 Ένας “Ανενεργός Λογαριασμός” είναι ένας Λογαριασμός Unibet, ο οποίος δεν έχει καταγράψει οιαδήποτε σύνδεση και/ή αποσύνδεση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 12 συνεχόμενους μήνες.

1.21 Ως «παράτυπες πρακτικές» νοούνται οι ακόλουθες πρακτικές:

 • Χρήση οποιασδήποτε προωθητικής αξίας ή αξίας μπόνους σε λογαριασμό Unibet από κάτοχο λογαριασμού στη λειτουργία μπόνους ή στο στάδιο μπόνους παιχνιδιού με μοναδικό σκοπό την ολοκλήρωση του σταδίου μπόνους ή προόδου αυτού του παιχνιδιού με υπόλοιπο μετρητών («στάθμευση μπόνους»), ή
 • Τοποθέτηση σειράς πονταρισμάτων από κάτοχο λογαριασμού, είτε μόνος του χρησιμοποιώντας λογαριασμό Unibet είτε μαζί με άλλους κατόχους λογαριασμού (χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους Unibet), σε συνδυασμό με προώθηση (η οποία περιλαμβάνει αλλά περιορίζεται σε μπόνους, δωρεάν πονταρίσματα ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική προσφορά) που έχει οδηγήσει ή θα οδηγήσει σε κέρδος για τον κάτοχο λογαριασμού ή άλλους κατόχους λογαριασμού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα («υποστήριξη όλων των αποτελεσμάτων»). Παράδειγμα αυτής της πρακτικής υποστήριξης όλων των αποτελεσμάτων είναι η τοποθέτηση πονταρίσματος σε παιχνίδι ρουλέτας ταυτόχρονα σε κόκκινο και μαύρο, ή
 • Μόλις κάτοχος λογαριασμού κερδίσει δύο ή παραπάνω από το διπλάσιο του ποσού οποιασδήποτε αξίας προώθησης ή μπόνους σε συγκεκριμένο παιχνίδι, συνεχίζοντας να παίζει αυτό το παιχνίδι ή άλλα παιχνίδια χρησιμοποιώντας μόνο πολύ μικρό ποσοστό ή αναλογίες της αξίας προώθησης ή μπόνους που κερδήθηκε με σκοπό τη σταδιακή αύξηση της αξίας προώθησης ή μπόνους («χτίσιμο μπόνους»).


1.22 Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές επωνυμίες καθώς επίσης και εικόνες, γραφικά, κείμενο, ιδέες ή μεθοδολογίες (συλλογικά τα “Περιουσιακά Στοιχεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας”) που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, την Αίτηση Πελάτη και το υλικό που περιέχεται σε αυτά αποτελούν την αποκλειστική περιουσία της Unibet και/ή των προμηθευτών και εταίρων της Unibet. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν δικαιούται να εκμεταλλεύεται ή άλλως χρησιμοποιεί οιοδήποτε Περιουσιακό Στοιχείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας για οιονδήποτε σκοπό, εκτός για ό,τι επιτρέπεται από την νομοθεσία.

2 Άδειες

Η Unibet έχει λάβει την έγκριση να παρέχει τις Υπηρεσίες από τον Ρυθμιστή ο οποίος εξέδωσε και ρυθμίζει τις ακόλουθες άδειες:

MGA/B2C/106/2000 εκδόθηκε: 18 August 2018 Ισχύει έως: 17 July 2028

3 Κανόνες Λογαριασμού

3.1 Δημιουργία ενός Λογαριασμού Unibet

3.1.1 Ένα άτομο δεν μπορεί να συμμετέχει σε παιχνίδι για χρήματα εκτός και εάν το άτομο αυτό είναι Κάτοχος Λογαριασμού. Για να εγγραφεί ως παίκτης, ένα άτομο πρέπει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής και να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • α. ημερομηνία γεννήσεως (που θα δείχνει ότι ο παίκτης είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών),
 • β. το όνομα και το επώνυμο του παίκτη,
 • γ. τον τόπο διαμονής του παίκτη,
 • δ. την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του παίκτη, και
 • ε. έναν κωδικό πρόσβασης.

3.1.2 Άτομο που αιτείται για να γίνει Κάτοχος Λογαριασμού εγγυάται και δηλώνει ότι δεν είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. Ανήλικοι δεν μπορούν να εγγραφούν ως παίκτες και δεν μπορούν να τηρούν Λογαριασμό Unibet. Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματός να ζητά αποδεικτικό ηλικίας και να εκτελεί ελέγχους ώστε να επαληθεύει τις πληροφορίες που παρέχονται. Λογαριασμός Unibet μπορεί να αναστέλλεται έως ότου παρασχεθούν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ηλικία.

3.1.3 Άτομο που αιτείται για να γίνει Κάτοχος Λογαριασμού περαιτέρω εγγυάται και δηλώνει:

 • α. ότι είναι φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο δεν θα γίνεται αποδεκτό ως Κάτοχος Λογαριασμού),
 • β. α μην είναι κάτοικος: Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Αγκόλα, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Μπαγκλαντές, Μπαρμπάντος, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Βουλγαρία, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμπότζη, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κίνα, Κολομβία, Κομόρες, Κονγκό, Κόστα Ρίκα, Τσεχία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αιθιοπία, Νήσοι Φερόες, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γκαμπόν, Γκάμπια , Γκάνα, Ελλάδα, Γροιλανδία, Γουαδελούπη, Γκουάμ, Γουατεμάλα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ακτή Ελεφαντοστού (Ακτή Ελεφαντοστού), Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα , Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Κοσσυφοπέδιο, Κουβέιτ, Δημοκρατία της Κιργιζίας (Κιργιστάν), Λάος, Λίβανος, Λεσόθο, Λιβερία, Λιβύη, Λευκορωσία, Μαδαγασκάρη, Μαρόκο, Μαλάουι, Μαλδίβες, Μάλι, Μαρτινίκα, Μαυριτανία, Μεξικό, Μολδαβία, Μογγολία, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Νεπάλ , Νικαράγουα, Νίγηρας, Νησιά Κέιμαν, Νιγηρία, Πακιστάν, Παναμάς, Παπά Νουά Γουινέα, Παραγουάη , Περού, Φιλιππίνες, Πουέρτο Ρίκο, Πορτογαλία, Ρεϋνιόν, Ρωσία, Άγιος Μάρτιν (γαλλικό τμήμα), Σαμόα, Αμερικανική Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σερβία, Σλοβενία, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουδάν, Ελβετία, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Τατζικιστάν, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Τιμόρ-Λέστε, Τόγκο, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες Μικρά Απομακρυσμένα Νησιά, Παρθένοι Νήσοι Ηνωμένων Πολιτειών, Ουζμπεκιστάν, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Δυτική Σαχάρα, Υεμένη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε (παρακαλείσθε όπως γνωρίζετε για συγκεκριμένες εξαιρέσεις χωρών για τα παιχνίδια Καζίνο – Παιχνίδια – Live Καζίνο, Πόκερ και Μπίνγκο),
 • γ. ότι δεν είναι επαγγελματίας παίκτης σε οιοδήποτε άθλημα, αγώνα ή σύνδεσμο (λίγκα), όπου η Unibet προσφέρει στοιχήματα,
 • δ. ότι δεν περιορίζεται από περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα,
 • ε. ότι δεν ενεργεί εκ μέρους άλλου μέρους,
 • στ.  ότι δεν είναι ταξινομημένος ως εθισμένος προβληματικός παίκτης, και/ή συμπεριλαμβάνεται (είτε εκουσίως είτε ακουσίως) σε οιοδήποτε μητρώο ή βάση δεδομένων αποκλειόμενων παικτών,
 • ζ. ότι δεν καταθέτει χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές και/ή άλλες μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες,
 • η. ότι δεν καταθέτει χρήματα μέσω Κάρτας την οποία ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί και/ή να χρησιμοποιεί Κάρτα σε δικαιοδοσία στην οποία απαγορεύονται ο στοιχηματισμός και τα τυχερά παίγνια,
 • θ.ότι δεν διεξάγει εγκληματικές δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα κάποιος Λογαριασμός Unibet,
 • ι. να μην χρησιμοποιείτε ή να χρησιμοποιείτε ένα σύστημα (συμπεριλαμβανομένων μηχανών, ρομπότ, υπολογιστών, λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος) που έχει σχεδιαστεί για να νικήσει ή να μπορεί να νικήσει την Εφαρμογή Πελάτη ή / και το Λογισμικό.
 • κ. ότι δεν τηρεί ενεργό λογαριασμό με άλλο νομική οντότητα, η οποίας είναι μέρος του ίδιου ομίλου με την Unibet, εννοώντας άλλες οντότητες που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από τον όμιλο Kindred Group Plc,
 • λ. ότι δεν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες εάν αυτό είναι παράνομο στην χώρα διαμονής του/της ή άλλως του/της απαγορεύεται το άνοιγμα λογαριασμού παιγνίων, η αγορά ή η χρήση υπηρεσιών από την Unibet και/ή άλλως να συμμετέχει στα τυχερά παίγνια που προσφέρονται. Είναι ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού να διασφαλίζει ότι η δική του/της χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της Unibet είναι νόμιμη,
 • μ. ότι δεν βρίσκει την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες προσβλητικές, ανάρμοστες, άδικες ή άσεμνες, και
 • v.  ότι διατηρεί τα στοιχεία του δικού του/της Λογαριασμού Unibet ενημερωμένα αναφορικά με τα παρακάτω: ονοματεπώνυμο, χώρα διαμονής, έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και αριθμό τηλεφώνου.
 • ξ. να μην συμμετέχουν σε παράτυπες πρακτικές,

3.1.4 Άτομο που αιτείται για Λογαριασμό Unibet αναγνωρίζει και αποδέχεται:

 • α. όλους τους ορισμούς και τις ρήτρες όπως δηλώνονται σύμφωνα με τους Κανόνες Unibet,
 • β. τους Κανόνες Unibet όπως επί του παρόντος δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, καθώς επίσης και οιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στους Κανόνες Unibet,
 • γ. ότι ο Τόπος της Σύμβασης είναι η Μάλτα, και
 • δ. ότι η Σύμβαση διέπεται από: (i) τους Κανόνες Unibet όπως τροποποιείται κατά καιρούς, (ii) οιεσδήποτε ρυθμιστικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται από καιρού εις καιρόν από τις Αρμόδιες (Ρυθμιστικές) Αρχές, (iii) τη Διέπουσα Νομοθεσία του Τόπου της Σύμβασης.

3.1.5 Άτομο που αιτείται για εγγραφή εγγυάται και δηλώνει ότι οιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται στο έντυπο της αίτησής τους είναι αληθείς και ορθές. Σε αντίθετη περίπτωση, η Unibet δεν θα εγγράφει το άτομο, και στις περιπτώσεις όπου το άτομο αυτό έχει ήδη εγγραφεί, η Unibet θα μπλοκάρει τον Λογαριασμό Unibet όταν ενημερώνεται ότι το άτομο έχει παράσχει ψευδείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του ως παίκτης.

3.2 Διαχείριση του Λογαριασμού Unibet

3.2.1 Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την δική της διακριτική ευχέρεια και κατά πάντα χρόνο, να:

 • α. αρνηθεί να ανοίξει λογαριασμό Unibet και/ή να κλείσει ή να μπλοκάρει έναν υπάρχοντα λογαριασμό Unibet χωρίς καμία εξήγηση.
 • β. αρνηθεί να δεχθεί καταθέσεις χωρίς οιαδήποτε εξήγηση,
 • γ. ζητά έγγραφα για να επαληθεύσει (i) την ταυτότητα του Κατόχου Λογαριασμού, (ii) την εξουσιοδότησή του/της να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη Κάρτα και/ή (iii) άλλα δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από τον Κάτοχο Λογαριασμού. Τέτοιο αίτημα μπορεί να πραγματοποιηθεί καθ’ οιαδήποτε στιγμή και η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστέλλει έναν λογαριασμό όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη,
 • δ. μεταφέρει και/ή εξουσιοδοτεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, δεδομένα αναφορικά με Κάτοχο Λογαριασμού προς οιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, σε οιαδήποτε χώρα, της οποίας η τελική διαχείριση και ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον Όμιλο Kindred Group Plc., σύμφωνα με την εγγύηση της Unibet ότι τα εν λόγω δεδομένα κατά πάντα χρόνο μεταφέρονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθεσίες, τους νόμους προστασίας δεδομένων και/ή παρόμοια,
 • ε. μεταφέρει και/ή εξουσιοδοτεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με Κάτοχο Λογαριασμού προς οιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, σε οιαδήποτε χώρα, της οποίας η τελική διαχείριση και ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον Όμιλο Kindred Group Plc., σύμφωνα με την εγγύηση της Unibet ότι οι υποχρεώσεις εκπληρώνονται,
 • ζ. τηρεί και να διαχειρίζεται κεφάλαια που ανήκουν σε Κατόχους Λογαριασμού σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση μετρητών αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά· αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και/ή Πάροχο Λύσεων Πληρωμής που του εμπιστεύονται να κρατά κεφάλαια στο όνομα και/ή προς όφελος Κατόχων Λογαριασμού,
 • η. να αναστέλλει ή/και να ακυρώνει τη συμμετοχή κατόχου λογαριασμού στα παιχνίδια, τις διαφημιστικές δραστηριότητες, τους διαγωνισμούς ή άλλες υπηρεσίες, όποτε η Unibet θεωρεί ότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες ότι λογαριασμός της Unibet χρησιμοποιείται, έχει χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες και ανέντιμες πρακτικές ή για συμμετοχή σε παράτυπες πρακτικές,
 • θ. αναστέλλουν ή/και ακυρώνουν τη συμμετοχή του κατόχου λογαριασμού στις υπηρεσίες, ή/και καταπίπτουν ή/και δημεύουν κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του Unibet, εάν διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος λογαριασμού είναι δόλιος, ή εάν διαπιστωθεί από τη Unibet ότι ο κάτοχος λογαριασμού έχει χρησιμοποιήσει ή κάνει χρήση συστήματος (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ρομπότ, υπολογιστών, λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος) σχεδιασμένου να νικήσει ή να είναι ικανό να νικήσει την εφαρμογή ή/και το λογισμικό πελάτη, ή εάν η Unibet κρίνει ότι ο κάτοχος λογαριασμού έχει συμμετάσχει ή προτίθεται να συμμετάσχει σε παράτυπες πρακτικές.
 • ι. αναστέλλει και/ή ακυρώνει τη συμμετοχή του Κατόχου Λογαριασμού στις Υπηρεσίες, και/ή κατάσχει και/ή δημεύει κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον Unibet Λογαριασμό τους εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού βρεθεί να κλέβει, ή εάν αποφασίζεται από την Unibet ότι ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει χρησιμοποιήσει ή έχει κάνει χρήση συστήματος (συμπεριλαμβανομένων μηχανών, ρομπότ, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού ή οιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος) που έχει σχεδιασθεί για να ανατρέψει ή είναι σε θέση να ανατρέψει την Αίτηση Πελάτη και/ή το Λογισμικό.
 • ’Απορρίψει και/ή να αντιστρέψει αναλήψεις που προέρχονται από αχρησιμοποίτες καταθέσεις, εώς ότου η επαλήθευση των κεφαλαίων αυτών να κριθέι ικανοποιητική.

3.2.2 Εάν ο λογαριασμός Unibet έχει μπλοκαριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και  έχει παραμείνει για περισσότερο από 12 μήνς, η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μηνιαία διαχειριστική χρέωση έως ότου το υπόλοιπο του λογαριασμού φτάσει το μηδέν. Το διοικητικό τέλος που αφαιρείται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 3.2.2 θα παραχωρείται στη Unibet με αφαίρεση από τον Ανασταλμένο Λογαριασμό και θα παύει να αποτελεί μέρος των χρημάτων του/της Κατόχου λογαριασμού. Η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό όταν αυτός φτάσει να έχει μηδενικό υπόλοιπο. Εάν δεν υπάρχουν περαιτέρω κεφάλαια στο λογαριασμό, ο λογαριασμός δεν θα χρεωθεί και θα κλείσει αμέσως.

3.2.3 Η Unibet εγγυάται και δηλώνει κατά πάντα χρόνο ότι:

 • α.     διαχειρίζεται κεφάλαια που ανήκουν σε Κατόχους Λογαριασμού με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο, και/ή
 • β.     απορροφά το κόστος και καταβάλλει τον Φόρο Τυχερών Παιγνίων και Στοιχημάτων, όπου ισχύει, στον Τόπο της Σύμβασης,
 • γ.     διαχειρίζεται δεδομένα αναφορικά με Κάτοχο Λογαριασμού σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθεσίες, νόμους προστασίας δεδομένων και/ή παρόμοια,
 • δ.     δεν προσφέρει πιθανότητες σε πελάτες να προχωρούν σε οιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών πελατών.

3.2.4 Η Unibet θα τηρεί τα κεφάλαια Κατόχων Λογαριασμών ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της Unibet σε λογαριασμό πελάτη που τηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα εγκεκριμένο από τον Ρυθμιστή.

3.2.5 Ένας Λογαριασμός Unibet δεν συσσωρεύει τόκο. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν θα θεωρεί την Unibet ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

3.2.6 Ένας Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί μόνον να τηρεί έναν Λογαριασμό Unibet τη φορά. Στην περίπτωση που αυτός ο κανόνας παραβιάζεται, η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μπλοκάρει και/ή διαγράψει τον(ους) περίσσιων Unibet Λογαριασμό(ούς) που τηρεί ο Κάτοχος Λογαριασμού κατά αθέτηση της παρούσης ρήτρας, και ανακατανέμει όλα τα κεφάλαια σε έναν και μόνο Λογαριασμό Unibet. Κανένα μπόνους που έχει δοθεί στον(ους) περίσσιο(ους) Λογαριασμό(ούς) Unibet δεν θα ανακατανέμεται.

3.2.7 Ο Λογαριασμός Unibet δεν είναι μεταβιβάσιμος. Απαγορεύεται στους παίκτες να πωλούν, μεταβιβάζουν ή αποκτούν λογαριασμούς από ή προς άλλους παίκτες. Κεφάλαια δεν μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ λογαριασμών Unibet.

3.2.8 Κάτοχος Λογαριασμού δεν θα επιτρέπει σε οιοδήποτε άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε ανηλίκου, να χρησιμοποιεί ή επαναχρησιμοποιεί τον Unibet Λογαριασμό του, να έχει πρόσβαση και/ή χρησιμοποιεί οιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, να αποδέχεται οιοδήποτε Βραβείο, ή να έχει πρόσβαση και/ή να συμμετέχει στις Υπηρεσίες.

3.3 Υπεύθυνο παιχνίδι –Ρυθμίσεις λογαριασμού

3.3.1 Ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού Unibet να:

 • α. ορίσει ένα όριο στο ποσό που μπορεί να στοιχηματίσει ή να καταθέσει στον Unibet Λογαριασμό του εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με τη χώρα διαμονής του,
 • β. εξαιρεθεί από το παιχνίδι για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

3.3.2 Κάτοχος Λογαριασμού που έχει θέσει όριο όπως αναφέρεται ανωτέρω στο α) μπορεί να αλλάξει ή να ανακαλέσει το όριο στις ρυθμίσεις λογαριασμού Unibet. Η αύξηση ή η ανάκληση του ορίου τίθεται σε ισχύ επτά ημέρες μετά την καταχώριση της αλλαγής από την Unibet. Η μείωση ορίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την καταχώριση της αλλαγής από την Unibet. Η Unibet δεν θα δέχεται στοιχήματα shall από Κάτοχο Λογαριασμού κατά παράβαση ορίου ή εξαίρεση που όρισαν οι ίδιοι όπως αναφέρεται ανωτέρω.

3.3.3 Η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να θέσει περαιτέρω όρια στους λογαριασμούς παιχνιδιών, να περιορίσει την πρόσβαση σε προϊόντα ή να κλείσει τον λογαριασμό παιχνιδιού. 

3.3.4 Σας ενημερώνουμε ότι ο τζόγος μπορεί να είναι εθιστικός. Εάν ένας παίκτης θεωρεί ότι πρέπει να ζητήσει βοήθεια για να ξεπεράσει οιονδήποτε τέτοιο εθισμό, θα πρέπει να ακολουθήσοουν αυτόν τον σύνδεσμο  στη σελίδα του Υπεύθυνου παιχνιδιού της Ιστοσελίδας.

3.4 Ανενεργοί λογαριασμοί

3.4.1 Ένας “Ανενεργός Λογαριασμός” είναι ένας Λογαριασμός Unibet, ο οποίος δεν έχει καταγράψει οιαδήποτε σύνδεση και/ή αποσύνδεση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 12 συνεχόμενους μήνες.

3.4.2 Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρεώνει ένα μηνιαίο τέλος διεκπεραίωσης για Ανενεργούς Λογαριασμούς. Το μηνιαίο τέλος για Λογαριασμούς Unibet που τηρούνται σε ερώ ορίζεται στα 5 ΕΥΡΩ. Τα παρακάτω μηνιαία τέλη ισχύουν σε Λογαριασμούς Unibet που τηρούνται σε άλλα νομίσματα: BGN 10, BRL 13, CAD 7, CHF 5, CZK 130, DKK 35, GBP 4, HRK 38, HUF 1320, LTL 17, NOK 40, PLN 20, RON 20, SEK 50, και USD 7.Το τέλος διεκπεραίωσης θα χρεώνεται και θα αφαιρείται από τον Ανενεργό Λογαριασμό κατά την αρχή του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο ο Λογαριασμός Unibet κατέστη ανενεργός.

3.4.3 Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κλείσει τον Ανενεργό Λογαριασμό μόλις ο λογαριασμός φτάνει σε μηδέν υπόλοιπο. Όλοι οι Κάτοχοι Λογαριασμού των οποίων οι Unibet Λογαριασμοί παραμένουν ανενεργοί για 12 μήνες θα ενημερώνονται εντός 30 ημερών πριν να χρεωθούν οιαδήποτε τέλη στον Unibet Λογαριασμό τους. Οι Κάτοχοι Λογαριασμού μπορούν ως εκ τούτου να ενεργοποιήσουν εκ νέου τον Unibet Λογαριασμό τους με τη σύνδεση/αποσύνδεση ή ανάληψη των κεφαλαίων τους εντός του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών χωρίς να επιβαρυνθούν με οιαδήποτε τέλη. Εάν οιοσδήποτε Κάτοχος Λογαριασμού ενεργοποιήσει εκ νέου τον Unibet Λογαριασμό του εντός τριών μηνών, θα του επιστρέφονται οιαδήποτε τέλη αδράνειας.

3.4.4 Ο ανενεργός λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί αν: 

 • α.     δεν έχει καταγραφεί καμία συναλλαγή σε Λογαριασμό Unibet Account για χρονικό διάστημα 30 συνεχόμενων μηνών, και
 • β.     η Unibet έχει καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον κάτοχο Λογαριασμού του Ανενεργού Λογαριασμού αλλά ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν μπορούσε να εντοπισθεί ικανοποιητικά ή οι απαιτούμενες οδηγίες πληρωμής δεν ήταν διαθέσιμες.


3.5 Αντιστροφή χρέωσης (Chargeback)

3.5.1 Σύμφωνα με τις υπο-ρήτρες κατωτέρω και με την επιφύλαξη στο δικαίωμα της Unibet να ζητά επανόρθωση σύμφωνα με οιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό, θέσπιση ή πολιτική, ή σύμφωνα με οιαδήποτε άλλη διάταξη των Κανόνων Unibet, η Unibet θα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει Λογαριασμό Unibet όταν έχει ζητηθεί αντιστροφή χρέωσης σε σχέση με εκείνον τον Λογαριασμό Unibet.

3.5.2 όταν έχει ζητηθεί αντιστροφή χρέωσης, η Unibet θα αποστέλλει “Ειδοποίηση Αντιστροφής Χρέωσης” στον Κάτοχο Λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στα στοιχεία του Κατόχου Λογαριασμού, για να ζητήσει επιβεβαίωση της ταυτότητας του Κατόχου Λογαριασμού και της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται για την πίστωση οιωνδήποτε κεφαλαίων εντελώς άσχετων ως προς την αντιστροφή χρέωσης στον Unibet Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού (“Μη Μολυσμένα Κεφάλαια”).

Απουσία επιβεβαίωσης από τον Κάτοχο Λογαριασμού της ταυτότητας του Κατόχου Λογαριασμού και της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται για την πίστωση Μη Μολυσμένων Κεφαλαίων στον Unibet Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού, μετά από Ειδοποίηση Αντιστροφής Χρέωσης, η Unibet θα αποστέλλει δύο έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον Κάτοχο Λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει διαθέσιμη, κάθε μια εκ των οποίων θα υπόκειται σε τέλος επεξεργασίας πενήντα (50) GBP που θα αφαιρείται από οιαδήποτε Μη Μολυσμένα Κεφάλαια.

3.5.3 Στις περιπτώσεις όπου Λογαριασμός Unibet έχει μπλοκαριστεί λόγω αντιστροφής χρέωσης και ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν έχει:

 • α. συνδεθεί στον Unibet Λογαριασμό για χρονικό διάστημα τριάντα (30) συνεχόμενων μηνών, ή
 • β. επιβεβαιώσει στην Unibet την ταυτότητά του και τα στοιχεία της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται για την πίστωση Μη Μολυσμένων Κεφαλαίων στον Unibet Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού και στη συνέχεια ζήτησε ανάληψη,

οιαδήποτε Μη Μολυσμένα Κεφάλαια στον Unibet Λογαριασμό θα αντιμετωπίζονται ως εάν να ήταν κεφάλαια σε Ανενεργό Λογαριασμό και η Unibet θα εμβάζει το υπόλοιπο στον Unibet Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού στην Αρχή Λοταρίας και Τυχερών Παιγνίων (MGA).

3.6 Κλείσιμο Λογαριασμού Unibet

3.6.1 Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να κλείσει τον Unibet λογαριασμό του επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών της Unibet χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα “Ζητήστε Βοήθεια” στην Ιστοσελίδα (www.unibet.com/help), είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οιαδήποτε κεφάλαια στον Λογαριασμό Unibet θα εμβάζονται στον Κάτοχο Λογαριασμού.

3.6.2 Εάν κλείσει υφιστάμενος Λογαριασμός Unibet, οιεσδήποτε υποχρεώσεις που είχαν ήδη αναληφθεί θα τηρούνται.

3.6.3 Σε Κατόχους Λογαριασμού, οι οποίοι επιθυμούν να ανακτήσουν κεφάλαια που τηρούνται σε κλειστό, κλειδωμένο ή εξαιρούμενο λογαριασμό, συμβουλεύουμε να επικοινωνήσουν με την Υποστήριξη Πελατών.

3.6.4 Σε περίπτωση κλεισίματος του Unibet Λογαριασμού τους λόγω εθισμού στον τζόγο ή απάτης, ένα άτομο δεν πρέπει να ανοίξει νέο Λογαριασμό Unibet. Η Unibet δεν θα ευθύνεται εάν το άτομο καταφέρει να ανοίξει νέο λογαριασμό, ούτε για οιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημίες. Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κλείνει έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί κατά παράβαση αυτού του κανόνα καθ’ οιανδήποτε στιγμή.

4 Κανόνες πληρωμής

4.1 Καταθέσεις σε και αναλήψεις από Λογαριασμό Unibet θα πραγματοποιούνται κατά πάντα χρόνο μέσω Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή Παρόχου Λύσεων Πληρωμής. Οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαθεσιμότητα και η διάρκεια για καταθέσεις/αναλήψεις ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την ώρα καθώς επίσης και από τη χώρα και το εν λόγω Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Επίκαιρες συμβουλές είναι διαθέσιμες κατά τη σύνδεση στην Ιστοσελίδα υπό τις κεφαλίδες "Κατάθεση" ή "Ανάληψη".

4.2 Η Unibet δεν θα πραγματοποιεί πληρωμή που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες Ευρώ (ή το ισοδύναμό τους σύμφωνα με το λειτουργικό νόμισμα) σε Κάτοχο Λογαριασμού από τον Unibet Λογαριασμό του/της πριν από την επαρκή επαλήθευση της ταυτότητας, της ηλικίας και του τόπου διαμονής του Κατόχου Λογαριασμού.

4.3 Η Unibet μπορεί να διορίζει Πάροχο Λύσεων Πληρωμής για να ενεργεί, να λαμβάνει καταθέσεις, να τηρεί και να διαχειρίζεται κεφάλαια και/ή να επιταχύνει αναλήψεις εκ μέρους της Unibet.

4.4 Η Unibet δεν αποδέχεται μετρητά χρήματα που αποστέλλονται ή παραδίδονται απευθείας στην Unibet ή Πάροχο Λύσεων Πληρωμής.

4.5 Η Unibet θα πιστώνει στον Λογαριασμό Unibet όλα τα κεφάλαια που λαμβάνει η Unibet από ή εκ μέρους του Κατόχου Λογαριασμού, ή που βρίσκονται στην κατοχή της Unibet στον Κάτοχο Λογαριασμού.

4.6 Μέθοδος πληρωμής/ανάληψη από/προς Λογαριασμό Unibet

4.6.1 Ο Κάτοχος Λογαριασμού επιτρέπεται μόνον να:

 • a. πραγματοποιεί καταθέσεις στον Unibet Λογαριασμό του με την προσωπική του Κάρτα ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού που άνοιξε σε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα  ή τους αδειοδόχους τους,
 • b. ζητά αναλήψεις κεφαλαίων που τηρούνται στον Unibet Λογαριασμό του προς προσωπικό λογαριασμό του που άνοιξε σε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα  ή τους αδειοδόχους τους.

4.6.2 Ο Κάτοχος Λογαριασμού  ευθύνεται να παρέχει στην Unibet τα σωστά στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού για τον σκοπό αναλήψεων από τον Unibet Λογαριασμό του.

4.6.3 Ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν πρέπει να επιτρέπει σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τον Unibet Λογαριασμό του για να πραγματοποιούν καταθέσεις προς ή αναλήψεις από τον Unibet Λογαριασμό του.

4.6.4 Είναι αποκλειστική ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με τις ως άνω διατάξεις.

4.7 Η Unibet δεν θα αποδέχεται στοίχημα από Κάτοχο Λογαριασμού εκτός και εάν έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Unibet στο όνομα του Κατόχου Λογαριασμού και υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον Λογαριασμό Unibet για να καλύψει το ποσό του στοιχήματος, ή κεφάλαια απαραίτητα για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος παρέχονται με κατάλληλο τρόπο.

4.8 Η Unibet δεν θα χειρίζεται το πιστωτικό υπόλοιπο Λογαριασμού Unibet παρά μόνον:

 • α. για να χρεώσει από τον Λογαριασμό Unibet ένα στοίχημα που πραγματοποιήθηκε από τον Κάτοχο Λογαριασμού ή ένα ποσό που ο Κάτοχος Λογαριασμού υποδεικνύει ότι θέλει να στοιχηματίσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που παίζει ή που πρόκειται να παίξει,
 • β. για να εμβάσει κεφάλαια που βρίσκονται στην πίστωση του Λογαριασμού Unibet στον Κάτοχο Λογαριασμού, κατόπιν αιτήματος του Κατόχου Λογαριασμού, αναφορικά με τον κανονισμό των Κανονισμών Τυχερών Παιγνίων Εξ Αποστάσεως,
 • γ. για να πληρώνει εύλογες τραπεζικές χρεώσεις για καταθέσεις που ελήφθησαν και κεφάλαια που απεσύρθησαν, ή
 • δ. ως άλλως εγκρίνεται από τους Κανονισμούς Τυχερών Παιγνίων Εξ Αποστάσεως.

4.9 Το υπόλοιπο Λογαριασμού Unibet ενδέχεται να μεταβάλλεται σε αρνητικό σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης.

4.10 Αναλήψεις από Λογαριασμό Unibet πραγματοποιούνται μέσω πληρωμών που απευθύνονται προς τον Κάτοχο Λογαριασμού ή μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Κατόχου Λογαριασμού, όπως υποδεικνύει ο Κάτοχος Λογαριασμού. Όποτε είναι δυνατόν, η Unibet θα θέτει περιορισμό οι αναλήψεις να πραγματοποιούνται μόνον στον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιείται από τον Κάτοχο Λογαριασμού για να πραγματοποιήσει καταθέσεις.

4.11 Εάν ένας Κάτοχος Λογαριασμού επιθυμεί να πραγματοποιήσει
ανάληψη των χρημάτων που έχει καταθέσει στον Unibet Λογαριασμό του πριν ποντάρει τα χρήματα σε οποιοδήποτε τυχερό ή στοιχηματικό παίγνιο, η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον Κάτοχο Λογαριασμού να πραγματοποιήσει ανάληψη των κατατεθειμένων χρημάτων έως ότου πρώτα πονταριστεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό.

4.12 Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που επέλεξε ο Κάτοχος Λογαριασμού, ενδέχεται να ισχύουν όρια ελάχιστης και/ή μέγιστης κατάθεσης.

4.13 Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρεώσει τον Κάτοχο Λογαριασμού για διοικητικές δαπάνες που είναι αποτέλεσμα αναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Κάτοχο Λογαριασμού, όπως υποδεικνύεται στην Ιστοσελίδα.

4.14 Η τοποθέτηση ενός στοιχήματος μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να είναι παράνομη στη δικαιοδοσία στην οποία ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι κάτοικος και/ή έχει την έδρα του· εάν ισχύει αυτό, ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί Κάρτα με σκοπό την τοποθέτηση ενός στοιχήματος.

4.15 Η συμμετοχή Κατόχου Λογαριασμού στις Υπηρεσίες σε δικαιοδοσία, όπου αυτή η συμμετοχή απαγορεύεται από τον νόμο, δεν θα επηρεάζει οιαδήποτε ποσά ή πληρωμές που πραγματοποιούνται προς και συσσωρεύονται προς όφελος της Unibet.

4.16 Η Unibet, ο Ρυθμιστής ή οιαδήποτε Αρμόδια (Ρυθμιστική) Αρχή μπορούν να παρακολουθούν ή να ζητούν να επιθεωρήσουν όλες τις συναλλαγές για να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Όλες οι ύποπτες συναλλαγές που ανιχνεύονται από την Unibet θα αναφέρονται στις Αρμόδιες (Ρυθμιστικές) Αρχές.

4.17 Είναι αποκλειστική ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού να πληρώνει και να προχωρεί με την απαραίτητη επιμέλεια σε σχέση με φόρους επί οιουδήποτε Βραβείου, εάν και σε όποια περίπτωση ισχύει.

5 Κανόνες ασφαλείας

5.1 Η Unibet προασπίζει την αυστηρή εμπιστευτικότητα αναφορικά με όλες τις σχέσεις με τον Κάτοχο Λογαριασμού. Ωστόσο, εάν απαιτείται από την Αρμόδια (Ρυθμιστική) Αρχή, δικαστή ή, όταν απαιτείται από τον νόμο να πράξει ούτως, κάποια άλλη δημόσια αρχή, και/ή σε περίπτωση που Κάτοχος Λογαριασμού παραβιάσει τους Κανόνες Unibet, δεδομένα μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτο μέρος για σκοπούς έρευνας.

5.2 Στον Κάτοχο Λογαριασμού δίδεται ένας προσωπικός αριθμός λογαριασμού. Ο Κάτοχος λογαριασμού επιλέγει έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Είναι ευθύνη του ίδιου του Κατόχου Λογαριασμού να μην μοιράζεται με άλλον αυτές τις πληροφορίες. Εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει λόγους να πιστεύει ότι άλλοι έχουν μάθει αυτές τις πληροφορίες, ο Κάτοχος Λογαριασμού θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Πελατών της Unibet και θα εκδοθεί νέος κωδικός πρόσβασης. Η Unibet δεν απαιτείται να διατηρεί ονόματα χρήστη ή κωδικούς πρόσβασης. Εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού παραπετάξει, ξεχάσει, χάσει ή μοιράζεται με τρίτο μέρος το όνομα χρήση και/ή τον κωδικό πρόσβασής του, ή άλλως δεν είναι σε θέση στην Ιστοσελίδα ή οιαδήποτε Υπηρεσία για οιονδήποτε λόγο εκτός από σφάλμα της Unibet, η Unibet δεν θα ευθύνεται και θα απαλλάσσεται για οιαδήποτε αξίωση αναφορικά με εκείνον τον Λογαριασμό Unibet.

5.3 Όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των Κατόχων Λογαριασμού και της Unibet καταγράφονται για λόγους ασφαλείας και για εκπαιδευτικούς λόγους και/ή συμμόρφωση με λογιστικούς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς.

5.4 Όλες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανάμεσα στον Κάτοχο Λογαριασμού και την Unibet τηρούνται σε αρχείο για συμμόρφωση με λογιστικούς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς.

5.5 Καταθέσεις κάρτας ενδέχεται, από καιρού εις καιρόν, μερικώς και/ή πλήρως να απορρίπτονται σύμφωνα με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας που βρίσκονται υπό διαχείριση σε συνεργασία με Πάροχο Λύσεων Πληρωμής και/ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Τέτοια μέτρα ασφαλείας μπορεί να απορρίψουν Κάρτες που είναι νόμιμες, οι οποίες, ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατόν να επεξεργαστούν σε συγκεκριμένη στιγμή. Το προσωπικό της Unibet δεν ελέγχει τα εν λόγω συστήματα, ούτε έχουν καμία γνώση σχετικά με τους λόγους που οιεσδήποτε καταθέσεις απορρίπτονται.

5.6 Η Unibet ενδέχεται να ζητήσει έγγραφα για να επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη της Κάρτας και/ή την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη Κάρτα και/ή άλλα δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από τον Κάτοχο Λογαριασμού πριν την επιτάχυνση διεκπεραίωσης καταθέσεων και/ή αναλήψεων. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μικρές καθυστερήσεις. Από καιρού εις καιρόν, οι αντιστροφές χρέωσης λαμβάνονται και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Unibet.

5.7 Είναι παράνομη η χρήση και/ή κατάχρηση σφάλματος ή περίπτωσης ατέλειας στην Ιστοσελίδα, και/ή στην αίτηση Πελάτη, και/ή σε οιοδήποτε από τα Λογισμικά και/ή Υπηρεσίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα. Εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού ανιχνεύσει ή ενημερωθεί σχετικά με τέτοιο σφάλμα ή ατέλεια:

 • α. θα αποφύγει να το εκμεταλλευτεί με οιονδήποτε τρόπο,
 • β. θα κρατήσει αυστηρώς εμπιστευτικό αυτό το σφάλμα ή την ατέλεια,
 • γ. μόλις ανιχνεύσει ή ενημερωθεί σχετικά με αυτό το σφάλμα ή την ατέλεια, θα το ανακοινώνει στην Unibet αποστέλλοντας email στο info-gr@unibetsupport.com.

Με την επιφύλαξη άλλων ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα από τον νόμο ή τη δικαιοσύνη, εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν συμμορφωθεί με την παρούσα ρήτρα, η Unibet:

 • α. θα έχει δικαίωμα σε πλήρη αποζημίωση για όλες τις δαπάνες που μπορεί να συνδέονται με το σφάλμα ή την ατέλεια, και ζημία που προκύπτει από την παραβίαση της παρούσας ρήτρας από τον Κάτοχο Λογαριασμού,
 • β. επιφυλάσσεται του δικαιώματος, ιδίως αλλά όχι περιοριστικά, να μπλοκάρει τον Unibet Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού, και/ή να παγώνει ή να παρακρατεί το σύνολο ή μέρος του υπολοίπου του Unibet Λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ώστε να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών που υπέστη ή που προβλέπεται ότι θα υποστεί από την Unibet.

5.8 Η ταυτότητα Κατόχου Λογαριασμού θα προσδιορίζεται επί τη βάσει του συνόλου ή συνδυασμού πληροφοριών, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, και οιοσδήποτε άλλος τύπος ταυτοποίησης που ενδέχεται πιθανώς να ζητηθεί.

5.9 Η Unibet δεν θα εκτελέσει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στο σύστημα υπολογιστή του Κατόχου Λογαριασμού.

6 Αποποίηση ευθύνης

6.1 Οι Κανόνες Unibet έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες γίνονται ως υπηρεσία και με καλή πίστη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και μιας μετάφρασης, υπερισχύει η έκδοση που είναι πιο επωφελής για τον παίκτη.

6.2 Συνιστάται στον Κάτοχο Λογαριασμού να συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία τη δικαιοδοσία στην οποία εδρεύει και/ή διαμένει. Η Unibet δεν παρέχει συμβουλές στον Κάτοχο Λογαριασμού αναφορικά με φορολογικά και/ή νομικά θέματα. Εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού επιθυμεί να λάβει συμβουλές αναφορικά με φορολογικά και νομικά θέματα, τον συμβουλεύουμε να επικοινωνήσει με κατάλληλους συμβούλους και/ή αρχές στη δικαιοδοσία στην οποία εδρεύει και/ή διαμένει.

6.3 Στην περίπτωση που η Unibet αποδειχθεί ένοχη καθ’ οιονδήποτε τρόπο με δικαστική απόφαση και/ή απόφαση παρόμοιας αρχής με νομική αρμοδιότητα και/ή δικαιοδοσία επί της Unibet, τότε η ευθύνη της Unibet είναι περιορισμένη στο ύψος του ποσού, ή των καθαρών κερδών του Κατόχου Λογαριασμού, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο. Επικουρικά, όπου είναι σχετικό και εφαρμόζεται, το ποσό που καταγράφεται στον Λογαριασμό Unibet ή το ποσό που μεταφέρεται σε ή από τον Unibet Λογαριασμό, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

6.4 Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά πάντα χρόνο, να επιλύει κάθε διαφωνία, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας.

6.5 Η Unibet δεν ελέγχεται ούτε συνδέεται με αθλητικές ομάδες, διοργανωτές εκδηλώσεων, ή παίκτες που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες της, και δεν αξιώνει οιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σχετικά με το όνομα και την εικόνα τους, τα οποία χρησιμοποιούνται αυστηρώς για την παροχή των Υπηρεσιών.

6.6 Η Unibet δεν δηλώνει και δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, σχετικά με τα νομικά δικαιώματα του Κατόχου Λογαριασμού να συμμετέχει στις Υπηρεσίες, ούτε κανένας από τους υπαλλήλους, της Unibet, κατόχους αδειών, διανομείς, χονδρέμπορους, συνδεδεμένους, θυγατρικές εταιρείες, πρακτορεία διαφήμισης, προώθησης ή άλλα πρακτορεία, συνεργάτες στα μέσα, εκπροσώπους ή εμπόρους λιανικής δεν έχει την εξουσία να πραγματοποιούν καμία τέτοια δήλωση ή εγγύηση. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ανοίγει, χρησιμοποιεί ή επαναχρησιμοποιεί Λογαριασμό Unibet, εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, ούτε θα αποδέχεται οιοδήποτε Βραβείο εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν κατανοεί πλήρως, συμφωνεί, επιθυμεί να καταστεί μέρος σε και συμμορφώνεται με, χωρίς εξαίρεση, όλους τους Κανόνες Unibet που περιέχονται στο παρόν, και όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν.

6.7 Η Unibet δεν αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη για ζημία και/ή απώλεια σε Κάτοχο Λογαριασμού και/ή τρίτο μέρος που προκλήθηκαν άμεσα και/ή έμμεσα λόγω του ότι ο Κάτοχος Λογαριασμού:

 • a. πραγματοποιεί καταθέσεις στον Unibet Λογαριασμό του μέσω Κάρτας ή λογαριασμού τρίτου μέρους,
 • b. ζητά αναλήψεις από τον Unibet Λογαριασμό του προς λογαριασμό τρίτου μέρους,
 • c. παρέχει εσφαλμένα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού για τον σκοπό αναλήψεων από τον Unibet Λογαριασμό του,
 • d. επιτρέπει σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τον Unibet Λογαριασμό του για να πραγματοποιούν καταθέσεις προς ή αναλήψεις από τον Unibet Λογαριασμό του.

6.8 Ο Κάτοχος Λογαριασμού θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει τα δεδομένα και/ή το Λογισμικό που είναι αποθηκευμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του από κάθε ζημία οιουδήποτε είδους ή παράνομη εισβολή.

6.9 Η σύνδεση στην Ιστοσελίδα και η συμμετοχή του Κατόχου Λογαριασμού σε οιαδήποτε Υπηρεσία είναι υπό την ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού.

6.10 Η Unibet δεν αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη για η μία και/ή απώλειες σε Κάτοχο Λογαριασμού και/ή σε τρίτο μέρος που προκλήθηκε άμεσα και/ή έμμεσα λόγω οιουδήποτε:

 • α. λάθους, εσφαλμένης εκτύπωσης, παρερμηνείας, παρανόησης εξ ακοής, παρερμήνευσης κειμένου, μεταφραστικού σφάλματος, ορθογραφικού λάθους, σφάλματος στην ανάγνωση, σφάλματος στη μετάφραση, τεχνικής βλάβης, τεχνικού κινδύνου, σφάλματος καταχώρισης, πρόδηλης πλάνης, ακύρωσης παιχνιδιού για οιονδήποτε λόγο, ανωτέρας βίας και/ή οιουδήποτε παρόμοιου συμβάντος,
 • β. παραβίασης των Κανόνων Unibet,
 • γ. αθέμιτης σύμπραξης και/ή εγκληματικών ενεργειών,
 • δ. συμβουλής που παρέχεται από την Unibet,
 • ε. βλάβης στο κεντρικό σύστημα υπολογιστή της Unibet ή οιουδήποτε μέρους αυτού, καθυστερήσεων, απωλειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων που προκύπτουν από βλάβη οιωνδήποτε τηλεπικοινωνιών ή οιουδήποτε άλλου συστήματος διαβίβασης δεδομένων, και/ή
 • στ. χρηματοοικονομικού κινδύνου και απώλειας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διακυμάνσεων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες.

6.11 Ο Κάτοχος Λογαριασμού κατανοεί ότι οι Υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι για ψυχαγωγική αξία μόνο. Δεν είναι υποχρεωτικό ο Κάτοχος Λογαριασμού να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, και αυτή η συμμετοχή, εάν επιλεγεί από τον Κάτοχο Λογαριασμού, εναπόκειται στην αποκλειστική επιλογή, διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο του Κατόχου Λογαριασμού. Το ενδιαφέρον του Κατόχου Λογαριασμού στις Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα είναι προσωπικό, και όχι επαγγελματικό. Ο Κάτοχος Λογαριασμού εισέρχεται στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά για την προσωπική του ψυχαγωγία. Οιαδήποτε άλλη είσοδος, πρόσβαση, χρήση ή επανάχρηση των Υπηρεσιών και/ή της Ιστοσελίδας από τον Κάτοχο Λογαριασμού/Παίκτη απαγορεύεται.

6.12 Η υπηρεσία ειδοποίησης μέσω SMS είναι καθαρά προς όφελος του Κατόχου Λογαριασμού. Η Unibet δεν αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που υπάρξει λάθος στο περιεχόμενο των ειδοποιήσεων SMS ή εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν καταφέρει να λάβει την(τις) ειδοποίηση(εις) SMS.

6.13 Όλες οι προβαλλόμενες πληροφορίες στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των βαθμολογιών, αποτελεσμάτων, χρόνων εκδηλώσεων, στατιστικών, κειμένων σύνταξης κτλ.) παράσχονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν προορίζονται εις θέση επαγγελματικών συμβουλών οποιουδήποτε είδους. Ούτε η Unibet ούτε όποιος από τους ανεξάρτητους πάροχους δεν φέρει ευθύνη για όποια σφάλματα στις πληροφορίες, για την ακεραιότητά τους, για ανακρίβειες ή καθυστερήσεις ή για όποιες ενέργειες λαμβάνονται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

6.14 Όλα τα Βραβεία που κερδίζονται μέσα από διαγωνισμούς, προωθήσεις και/ή τουρνουά πόκερ που διοργανώνονται από την Unibet θα αποστέλλονται εντός εκτιμώμενης και όχι εγγυημένης καθυστέρησης έξι εβδομάδων από το τέλος του διαγωνισμού, της προώθησης ή του τουρνουά.

6.15 Εάν η συμμετοχή του Κατόχου Λογαριασμού στις Υπηρεσίες διακοπεί από βλάβη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος ή του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του Κατόχου Λογαριασμού, που τον εμποδίζει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μετά την τοποθέτηση στοιχήματος, η Unibet θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το εγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή του δίνει τη δυνατότητα στον Κάτοχο Λογαριασμό να ξαναρχίσει με την αποκατάσταση του συστήματος, η συμμετοχή του Κατόχου Λογαριασμού στις Υπηρεσίες κατά τον χρόνο αμέσως πριν από τη διακοπή. Εάν το σύστημα της Unibet δεν δίνει τη δυνατότητα στον Κάτοχο Λογαριασμό να πράξει ούτως, η Unibet θα:

 • α. διασφαλίζει ότι το παιχνίδι έχει τερματιστεί,
 • β. επιστρέφει το ποσό του στοιχήματος στον Κάτοχο Λογαριασμού στον Unibet λογαριασμό του.

6.16 Εάν η Υπηρεσία αποτύχει μετά την εκκίνηση λόγω βλάβης εκ μέρους του λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών της Unibet, η Unibet:

 • α. θα επιστρέφει το ποσό που τέθηκε ως στοίχημα στην Υπηρεσία, και, εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει συσσωρευμένη πίστωση κατά την χρόνο αποτυχίας της Υπηρεσίας, θα πιστώνει την χρηματική αξία της πίστωσης στον Unibet Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού ή, εάν ο εν λόγω λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, καταβάλλοντάς αυτό στον Κάτοχο Λογαριασμού με κατάλληλο τρόπο,
 • β. θα ενημερώνει αμέσως τον Ρυθμιστή σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού,
 • γ. θα απέχει από την διεξαγωγή επιπρόσθετης Υπηρεσίας εάν η Υπηρεσία είναι πιθανόν να επηρεασθεί από την ίδια βλάβη.

6.17 Η συμμετοχή στις Υπηρεσίες συνεπάγεται γνώση και αποδοχή των περιορισμών του Διαδικτύου, ειδικά:

 • α. τεχνική χωρητικότητα, χρόνος απόκρισης για διαβουλεύσεις, ερώτηση ή μεταφορά πληροφορίας, κίνδυνος διακοπής, και γενικά κινδύνους εγγενείς σε κάθε συνάφεια και ανωμαλία μετάδοσης,
 • β. αποτυχία στην προστασία των δεδομένων,
 • γ. κίνδυνοι μόλυνσης από πιθανούς ιούς που κυκλοφορούν στο δίκτυο.

Συνεπώς, με την επιφύλαξη άλλων ρητρών της παρούσας ενότητας Αποποίησης Ευθύνης, η Unibet δεν θα ευθύνεται για (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά):

 • α. διαβίβαση και/ή λήψη οιωνδήποτε δεδομένων και/ή πληροφοριών στο Διαδίκτυο,
 • β. οιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου που εμποδίζει την καλή πρόοδο οιουδήποτε παιχνιδιού,
 • γ. αποτυχία οιασδήποτε λήψης υλικού ή κυκλώματος επικοινωνίας,
 • δ. απώλειας οιωνδήποτε δεδομένων,
 • ε. οιαδήποτε ζημία που προκαλείται από ιό, σφάλμα στον κώδικα υπολογιστή ή τεχνική βλάβη,
 • στ. οιαδήποτε ζημία που προκαλείται στο υλικό του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένου υλισμικού και λογισμικού,
 • ζ. οιαδήποτε ζημία που εμποδίζει ή περιορίζει τη συμμετοχή σε παιχνίδι, ή βλάβη που καταστρέφει το σύστημα του Κατόχου Λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού και λογισμικού του.

6.18 Υλικό παιγνίων (που αποκτήθηκε είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλα μέσα) είναι αυτομάτως μη έγκυρο εάν έχει πλαστογραφηθεί, κολοβωθεί, παραχαραχθεί, αλλοιωθεί ή παραποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή εάν είναι δυσανάγνωστο, έχει αναπαραχθεί μηχανικά ή ηλεκτρονικά, ληφθεί πέρα από εγκεκριμένα νόμιμα κανάλια, ή εάν περιέχει σφάλματα εκτύπωσης, παραγωγής, τυπογραφικά, μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα σφάλματα.

6.19 Η Unibet δεν ευθύνεται για ταχυδρομείο, αιτήματα, αξιώσεις Βραβείων ή συμμετοχές που έχουν απολεσθεί, καθυστερήσει, είναι δυσανάγνωστες, ατελείς, έχουν καταστραφεί, κολοβωθεί, εστάλη σε λάθος παραλήπτη ή με ‘ταχυδρομικά τέλη προς πληρωμή’.

6.20 Η ευθύνη της Unibet για οιοδήποτε σφάλμα ή δυσλειτουργία που περιλαμβάνεται στα παιχνίδια περιορίζεται στην αντικατάσταση. Η Unibet δεν θα ευθύνεται για την πληρωμή δυσλειτουργιών συσκευών ούτε απόπειρες από τον Κάτοχο Λογαριασμού να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν αποτελούσαν πρόθεση της Unibet.

6.21 Ο Κάτοχος Λογαριασμού θα απαλλάσσει την Unibet, τους υπαλλήλους της, αξιωματούχους, διευθυντές, κατόχους αδειών, διανομείς, χονδρέμπορους, συνδεδεμένους, θυγατρικές εταιρείες, πρακτορεία διαφήμισης, προώθησης ή άλλα πρακτορεία, συνεργάτες στα μέσα, εκπροσώπους και εμπόρους λιανικής και θα αποζημιώνει πλήρως αυτούς για οιεσδήποτε και όλες τις δαπάνες, τα έξοδα, τις ευθύνες και ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα των παρακάτω ενεργειών του Κατόχου Λογαριασμού: (i) είσοδο, χρήση ή επανάχρηση της Ιστοσελίδας, (ii) χρήση οιουδήποτε υλικού της Ιστοσελίδας, (iii) είσοδο, χρήση ή επανάχρηση των διακομιστών (servers) που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών, (iv) είσοδο, χρήση ή επανάχρηση της Αίτησης Πελάτη, (v) συμμετοχή στα παιχνίδια, τις λειτουργικές δυνατότητες συνομιλιών (chat) και τις Υπηρεσίες, ή (vi) την αποδοχή οιουδήποτε Βραβείου.

6.22 Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας, η Unibet, το Λογισμικό της και η Αίτηση Πελάτη, τους προμηθευτές λογισμικού, θυγατρικές εταιρείες ή συνδεδεμένους δεν θα ευθύνεται για οιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, απρόβλεπτες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα για χρήση των προϊόντων της Unibet ή των προϊόντων προμηθευτών της, της Αίτησης Πελάτη και/ή υλικών. Ο Κάτοχος Λογαριασμού ιδιαίτερα αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Unibet δεν ευθύνεται για οιαδήποτε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οιουδήποτε Κατόχου Λογαριασμού. Εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι δυσαρεστημένος με οιαδήποτε Υπηρεσία, ή με οιονδήποτε από τους παρόντες Κανόνες Unibet, η μοναδική και αποκλειστική επανόρθωση του Κατόχου Λογαριασμού είναι η διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών.

6.23 Ο Κάτοχος Λογαριασμού κατανοεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οιαδήποτε ομοιότητα ονομάτων, περιστάσεων ή συνθηκών που χρησιμοποιούνται, απεικονίζονται, περιγράφονται ή υπονοούνται στα παιχνίδια που λειτουργούν στην Ιστοσελίδα με την πραγματικότητα είναι απολύτως τυχαία και ακούσια.

6.24 Ο Κάτοχος Λογαριασμού κατανοεί ότι η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αφαιρέσει οιαδήποτε από τις Υπηρεσίες της καθ’ οιονδήποτε χρόνο.

6.25 Ο Κάτοχος Λογαριασμού θα επιθεωρεί του Κανόνες Unibet όπως αναρτώνται στην Ιστοσελίδα σε τακτική βάση, και τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

7 Κανονισμοί μπόνους

7.1 Γενικά

7.1.1 Η Unibet διοργανώνει τακτικά καμπάνιες μπόνους για διάφορα προσφερόμενα προϊόντα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του συστήματος μπόνους ορίζονται στους Όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε καμπάνιας μπόνους. Τα μπόνους ενδέχεται να υπόκεινται σε υποχρέωση πονταρίσματος του ποσού τους για έναν αριθμό φορών («Προϋπόθεση Τζίρου») πριν την ανάληψή τους. Αν ένα μπόνους υπόκειται σε Προϋπόθεση Τζίρου, τα κέρδη του στοιχήματος του μπόνους θα μπορούν να αναληφθούν μόνο αφού εκπληρωθεί η Προϋπόθεση Τζίρου.

7.1.2 Ένας κάτοχος λογαριασμού δικαιούται ένα μπόνους ανά καμπάνια, με εξαίρεση τις καμπάνιες «Refer a friend» (σύσταση φίλου).

7.1.3 Ένας κάτοχος λογαριασμού δικαιούται ένα μόνο μπόνους ανά λογαριασμό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πάνω από ένα μπόνους ανά χρήστη, διεύθυνση IP, συσκευή υπολογιστή, οικογένεια, διεύθυνση οικίας, αριθμό τηλεφώνου, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και/ή λογαριασμό πληρωμής, διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου καθώς και περιβάλλονται όπου υπάρχουν υπολογιστές προς κοινή χρήση (πανεπιστήμιο, αδελφότητα, σχολείο, δημόσια βιβλιοθήκη, εργασιακός χώρος, κτλ).

7.1.4 Η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ειδικό μπόνους σε μεμονωμένο πελάτη ή ομάδα πελατών.  

7.1.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων του Μπόνους και οποιασδήποτε μετάφρασής τους, υπερισχύει η έκδοση που είναι πιο επωφελής για τον παίκτη.

7.2 Sportsbook

7.2.1 Κάθε στοίχημα πρέπει να τοποθετείται για ένα συμβάλ με τρία ή περισσσότερα δυνητικά αποτελέσματα. Εάν το ποσό του μπόνους τοποθετηθεί σε περισσότερα από ένα στοιχήματα, κάθε στοίχημα πρέπει να τοποθετείται σε διαφορετικές αγορές (δηλ. διαφορετικούς τύπους στοιχήματος σε έναν αγώνα ή ένα τύπο στοιχήματος σε διαφορετικούς αγώνες).
 

7.3 Κατάχρηση του μπόνους

7.3.1 Η «κατάχρηση του μπόνους» περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά:-

 • παράβαση των όρων και συνθηκών το μπόνους, των  ελεύθερων στοιχημάτων ή άλλων προωθητικών προσφορών,
 • το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών για την απόκτηση πολλαπλών μπόνους.

7.3.2 Όταν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι ο κάτοχος του λογαριασμού έχει διαπράξει ή προσπαθήσει να διαπράξει κατάχρηση του μπόνους, είτε μόνος του είτε ως μέλος ομάδας, η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να:-

 • ακυρώσει, κατά την ευχέρειά της, το μόνους που αποδόθηκε στον κάτοχο λογαριασμού καθώς και όποια κέρδη υπήρξαν από αυτό το μπόνους, και/ήforfeit, at its own discretion, the bonus allocated to the Account Holder and any winnings from that bonus, and/or
 • ανακαλέσει, αρνηθεί, ή να αποσύρει μία προσφορά μπόνους από τον κάτοχο του λογαριασμού, και/ή
 • μπλοκάρει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προϊόντα, και/ή
 • αποκλείσει τον κάτοχο του λογαριασμού  από όποιες μελλοντικές προωθητικές προσφορές, και/ή
 • κλείσει με άμεση ισχύ τον λογαριασμό του κάτοχου λογαριασμού.

7.3.3 Όπου υπάρχει λογική υποψία ότι έχει τοποθετηθεί μία σειρά στοιχημάτων από έναν πελάτη ή από ομάδα πελατών, η οποία, λόγω του μπόνους, ελεύθερου στοιχήματος ή άλλης προωθητικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα σε εγγυημένο κέρδος για τον πελάτη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να πάρει πίσω το μπόνους και κατ’ αποκλειστική ευχέρεια να κλείσει τα στοιχήματα με τις σωστές αναλογίες, να ακυρώσει τα ελεύθερα στοιχήματα και/ή να ακυρώσει όποιο στοίχημα φέρει ως πηγή κεφαλαίου το μπόνους ή τα κέρδη από το μπόνους.
 

7.4 Σύσταση φίλου

7.4.1 Για τις καμπάνιες «Refer a friend», ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να λάβει περισσότερα από ένα μπόνους ανά καμπάνια ή/και ανά μήνα, σύμφωνα με το όριο που τίθεται στη συγκεκριμένη καμπάνια «Refer a friend».

7.4.2 Όσοι συστήνουν δεν επιτρέπεται να συστήσουν μέλος της οικογένειάς τους ούτε επιτρέπεται να συστήσουν φίλους ή συναδέλφους από την ίδια οικεία ή μαζί με τους οποίους μοιράζονται μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή λογαριασμό ψηφιακών πληρωμών, διεύθυνση ΙΡ και/ή συσκευή υπολογιστή.

7.4.3 Η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το μπόνους από το άτομο που κάνει τη σύσταση καθώς και να κάνει έκπτωση σε στοιχήματα σε έναν ή περισσότερα άτομα διαιτησίας όπου η Unibet υποψιάζεται ότι το άτομο ή άτομα έχει καταχραστεί το πνεύμα της προσφοράς του μπόνους, αλλά όχι περιοριστικά, σε περιστάσεις όπου τα άτομα διαιτησίας επιτελούν ταυτόσημα ή πολύ παρόμοια μοτίβα καταθέσεων και στοιχημάτων.

8 Κανόνες λειτουργίας συνομιλίας (chat)

8.1 Κάποια παιχνίδια παρέχονται με μια δωρεάν λειτουργία συνομιλίας (chat) στον Κάτοχο Λογαριασμού, ώστε να επικοινωνεί με τον ντίλερ ή με άλλους παίκτες σε ομαδικές συζητήσεις τραπεζιού. Ισχύουν κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δίκτυο, ότι δεν διευκολύνεται δόλια δραστηριότητα και ότι οι παίκτες αισθάνονται μέρος της κοινότητας. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν θα χρησιμοποιεί τη λειτουργία συνομιλίας με σκοπό την αθέμιτη σύμπραξη. Απαγορεύεται η ιδιωτική συνομιλία μεταξύ των παικτών.

8.2 Σε καμία περίπτωση η Unibet δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Κατόχου Λογαριασμού που χρησιμοποιεί τη λειτουργία συνομιλίας για οποιαδήποτε ζημία η οποία προκύπτει από τη συμπεριφορά άλλων Κατόχων Λογαριασμού.

8.3 Ο Κάτοχος Λογαριασμού θα αποζημιώσει και θα προστατεύσει την Unibet από οποιαδήποτε ζημία η οποία προκύπτει από την παράνομη, αθέμιτη ή απρεπή συμπεριφορά του Κατόχου Λογαριασμού ή από την παραβίαση των κανόνων συνομιλίας από τον Κάτοχο Λογαριασμού.

8.4 Η λειτουργία συνομιλίας συντονίζεται ή παρακολουθείται από τον πάροχο του λογισμικού και/ή από την Unibet, είτε αυτόματα, είτε με ανθρώπινα μέσα. Όλες οι συζητήσεις καταγράφονται και θα αποθηκεύονται για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των κανόνων της λειτουργίας συνομιλίας, ο συντονιστής θα προειδοποιήσει τον Κάτοχο Λογαριασμού. Εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν αλλάξει τη συμπεριφορά του, ενδέχεται να αποκλειστεί από την αίθουσα συνομιλίας. Επίσης, ένας Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να αποκλειστεί άμεσα, χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση πολλαπλών αποκλεισμών από την αίθουσα συνομιλίας, ο πάροχος του παιχνιδιού δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οριστικά τον Κάτοχο Λογαριασμού από την αίθουσα συνομιλίας. Τυχόν ύποπτες συνομιλίες θα αναφέρονται στις Αρμόδιες (Ρυθμιστικές) Αρχές.

8.5 Ο Κάτοχος Λογαριασμού πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς:

 • α. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνομιλίας καλόπιστα,
 • β. Μην παραβιάζετε και μην προσπαθείτε να παραβιάσετε το απόρρητο ή τα δικαιώματα των άλλων παικτών,
 • γ. Μην παρενοχλείτε και μην προκαλείτε αναστάτωση σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη,
 • δ. Μη μεταδίδετε άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο,
 • ε. Μη διακόπτετε τη φυσιολογική ροή του διαλόγου,
 • στ. Μη χρησιμοποιείτε απρεπή ή αισχρή γλώσσα, μην κάνετε χυδαίες ή απειλητικές δηλώσεις,
 • ζ. Χρησιμοποιείτε ένα καλόγουστο όνομα χρήστη. Η Unibet ή ο πάροχος του παιχνιδιού επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αλλάξει το όνομα χρήστη αν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.
 • η. Μη λογομαχείτε και μην τσακώνεστε με τους άλλους παίκτες,
 • θ. Οι συνομιλίες σας με τους άλλους παίκτες δεν θα περιλαμβάνουν παράνομο περιεχόμενο, όπως: (i) πορνογραφία ή σεξουαλικό περιεχόμενο, (ii) υποκίνηση οποιουδήποτε είδους μίσους, ιδίως αν βασίζεται στη φυλή, την εθνότητα, το φύλο, τη θρησκεία ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις, (iii) υποτιμητικούς όρους αναφορικά με ασθένειες ή αναπηρίες, (iv) προώθηση, παρακίνηση ή διευκόλυνση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, (v) διάκριση ή παρακίνηση διάκρισης κατά οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ή αθέμιτη εκμετάλλευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, (vi) άσκοπη βία ή προβολή, παρακίνηση ή διευκόλυνση της βίας, της τρομοκρατίας ή άλλων δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, (vii) προώθηση, παρακίνηση ή διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων, (viii) παραπλανητικές δηλώσεις ή συκοφαντία, (ix) προώθηση του καπνού, του αλκοόλ και των ναρκωτικών, (x) προώθηση της καπνοβιομηχανίας ή της βιομηχανίας όπλων, (xi) οποιοδήποτε δυνητικά επιζήμιο για την Unibet περιεχόμενο.
 • ι. Μη διαφημίζετε ή προωθείτε ιστότοπους ή δραστηριότητα τρίτων, ακόμα και εάν πρόκειται για φόρουμ,
 • κ. Μην προσποιείστε ότι είστε κάποιος άλλος,
 • λ. Μη δίνετε ή ζητάτε προσωπικά στοιχεία,
 • μ. Να σέβεστε και να δείχνετε ευγένεια και φιλικότητα προς όλους τους συμμετέχοντες και τους συντονιστές της συνομιλίας,
 • ν. Μην αποστέλλετε μαζικά οχληρά μηνύματα (spam) στη λειτουργία συνομιλίας,
 • ξ. Μην προσπαθείτε να επηρεάσετε τις ενέργειες των άλλων παικτών και, κατ' επέκταση, το αποτέλεσμα του παιχνιδιού μέσω εκφοβισμού ή ύβρεων και μην αποκαλύπτετε την αξία του φύλλου σας σε ένα παιχνίδι,
 • ο. Να συνομιλείτε με τους άλλους παίκτες στη γλώσσα του τραπεζιού. Στα τραπέζια κοινόχρηστου δικτύου, η γλώσσα συνομιλίας είναι τα Αγγλικά.

8.6 Οι κανόνες της λειτουργίας συνομιλίας ισχύουν για τις λειτουργίες συνομιλίας όλων των παιχνιδιών και Υπηρεσιών που παρέχονται στον Κάτοχο Λογαριασμού και για οποιοδήποτε άλλο εργαλείο μέσω του οποίου ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να επικοινωνεί με άλλους χρήστες του Ιστοτόπου. Οι κανόνες λειτουργίας συνομιλίας ενδέχεται να συμπληρωθούν με κάποιους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τα παιχνίδια ή τις Υπηρεσίες και να τροποποιούνται κατά καιρούς.

9 Στοιχηματισμός

9.1 Τα Αθλητικά Στοιχήματα υπόκεινται στους κανονισμούς που επιβάλλει η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (www.mga.org.mt). Το Sportsbook παρέχεται από την Kambi Malta Ltd («Kambi»), μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα, που έχει την έδρα της στη διεύθυνση Level 3, Quantum House, Triq L- Abate Rigord, Ta Xbiex, XBX 1127, Malta, και φιλοξενείται και τροφοδοτείται από την πλατφόρμα παιχνιδιών της Kambi, που έχει λάβει άδεια στη Μάλτα με αριθμό MGA/B2B/185/2010, η οποία χορηγήθηκε από την Αρχή τυχερών παιγνίων της Μάλτας.

9.2 Κάθε διένεξη που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τα Αθλητικά Στοιχήματα θα πρέπει να αποστέλλεται με email στη διεύθυνση info-gr@unibetsupport.com. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, αίτημα για εμπιστευτική διαιτησία μπορεί να αποσταλεί στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (https://www.mga.org.mt/player-hub/lodge-a-complaint/). Η απόφαση των διαιτητών θα είναι δεσμευτική και δύναται να υποβληθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

9.3 Η Unibet είναι μέλος της IBIA (Ιντερνατιοναλ Βεττινγ Ιντεγριτυ Ασσοκιατιον) και της EGBA (Ευρωπαϊκή Ένωση Παιγνίων και Στοιχηματισμού).

9.4 Η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στον ιστότοπο, τα όρια στοιχηματισμού, τα όρια κερδών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

9.5 Ένα στοίχημα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο και θα κηρύσσεται άκυρο αν αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή λόγω Ανωτέρας Βίας.

9.6 Από την 1/7/2012 όλα τα ποσά αθλητικών στοιχημάτων που τοποθετούν πελάτες που διαμένουν ή κατοικούν μόνιμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 5%. Για το λόγο αυτό, η Unibet θα παρακρατεί ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των ακαθάριστων κερδών από το σύνολο των κερδών που διανέμονται σε πελάτες που διαμένουν ή κατοικούν μόνιμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η Unibet δεν θα παρακρατεί το εν λόγω ποσό αν η αξία του στοιχήματος είναι ίση ή μικρότερη από το ποσό του στοιχήματος, με εξαίρεση την περίπτωση κοινού στοιχήματος ή όταν ισχύει ο Κανόνας 4 του Tattersal, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η Unibet θα προβαίνει στην εν λόγω παρακράτηση. Η Unibet δεν θα αποδέχεται κανένα στοίχημα όταν το σύνολο των αποδόσεων είναι ίσο ή μικρότερο από 1,06.

9.7 Για τους πλήρεις κανόνες στοιχηματισμού, πατήστε εδώ .

Οι Κανόνες στοιχηματισμού είναι μέρος της Σύμβασης ανάμεσα στη Unibet και τον Κάτοχο Λογαριασμού. Αποδεχόμενος τους Κανόνες Unibet, o Κάτοχος Λογαριασμού επιβεβαιώνει πως έχει διαβάσει και καταλάβει τους Κανόνες στοιχηματισμού και θα συμμορφώνεται με αυτούς.

11 Unibet Racing

11.1 Το Unibet Racing είναι ένα διαδικτυακό προϊόν ιπποδρομιών και ιπποδρομιών που παρέχεται από τη Unibet. Το Unibet Racing παρέχεται βάσει άδειας που χορηγείται στη Μάλτα.

11.2 Η Unibet διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα όρια στοιχημάτων, τα όρια πληρωμής και τις προσφορές και να προσθέσει ή να αφαιρέσει προσφορές κατά την κρίση της Unibet σε επίπεδο μεμονωμένου πελάτη. Τυχόν αλλαγές δεν θα απαλλάξουν την Unibet από την υποχρέωσή της να τηρήσει τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις ή στοιχήματα κατά τη στιγμή της αλλαγής αυτής.

11.3 Ένα στοίχημα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο και θα είναι, σε περίπτωση απαιτούμενης συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή Force Majeure.

11.4 Για πλήρεις κανόνες Unibet Racing, κάντε κλικ εδώ.

 

13 Καζίνο – Παιχνίδια – Live Καζίνο

13.1 Πάροχοι παιχνιδιών – Το Καζίνο, τα Παιχνίδια και το Live Καζίνο παρέχονται στη Unibet από τους ακόλουθους παρόχους (οι «Πάροχοι Παιχνιδιών»):

13.1.1 Τα προϊόντα του Καζίνο και των Παιχνιδιών παρέχονται στην Unibet από τους εξής παρόχους παιχνιδιών (όπως αναγράφεται σε κάθε παιχνίδι):

 • Τη NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”), θυγατρική εταιρεία της NETENT AB, εγγεγραμμένη στη Μάλτα, με αριθμό μητρώου C34838 και έδρα στη διεύθυνση The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Μάλτα. Η NetEnt είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq OMX Stockholm Μέσης Κεφαλαιοποίησης (NET-B). Τα παιχνίδια Καζίνο που παρέχει η NetEnt φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από τη NetEnt στην πλατφόρμα της NetEnt, δυνάμει της άδειας αρ. MGA/B2B/109/2004 της Ρυθμιστικής Αρχής.
 • Τη Microgaming Europe Limited («Microgaming»): τα παιχνίδια Καζίνο που παρέχει η Microgaming φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από τη Microgaming στην πλατφόρμα της Microgaming, δυνάμει της άδειας αρ. MGA/B2B/139/2007, της Ρυθμιστικής Αρχής.
 • Η Stakelogic Malta Ltd («Stakelogic») είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα, με έδρα στη διεύθυνση W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Μάλτα. Τα παιχνίδια Καζίνο που παρέχει η Stakelogic φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από τη Stakelogic στην πλατφόρμα της Stakelogic, δυνάμει της άδειας αρ. MGA/B2B/322/2016 της Ρυθμιστικής Αρχής.
 • Η εταιρεία Play’n Go Malta Ltd («Play'n Go»), είναι εγγεγραμμένη στη Μάλτα, και έχει έδρα στη διεύθυνση “Vincenti Buildings”, 28/19 (Suite 1026) Strait Street, Βαλέτα, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Play’n Go φιλοξενούνται και παρέχονται από την Play’n Go στην πλατφόρμα της Play’n Go, δυνάμει της άδειας αρ. MGA/B2B/225/2012 της Αρχής Λοταριών και Παιγνίων της Μάλτας (MGA).
 • Τη Relax Gaming Limited («Relax Gaming»), εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα, με έδρα στη διεύθυνση 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Μάλιτα. Τα παιχνίδια Καζίνο που παρέχει η Relax Gaming φιλοξενούνται και υποστηρίζονται στην πλατφόρμα της Relax Gaming, η οποία κατέχει την άδεια αρ. MGA/B2B/246/2013 στο Malta, η οποία άδεια που χορηγήθηκε από την Malta Gaming Authority.
 • Τη AG Software Ltd («AG Software»), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας με αριθμό μητρώου C41837 και έχει την έδρα της στη διεύθυνση 135 High Street, Sliema, SLM 1549, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την AG Software φιλοξενούνται και παρέχονται από την AG Software στην πλατφόρμα της AG Software, δυνάμει της υπ’ αριθμόν MGA/B2B/352/2016 άδειας του MGA.
 • Τη NYX Interactive Malta Ltd («NYX»), εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, με αριθμό μητρώου C51711, και έδρα στη διεύθυνση Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την NYX φιλοξενούνται και παρέχονται από την NYX στην πλατφόρμα της NYX, δυνάμει της υπ’ αριθμόν MGA/B2B/112/2004 άδειας του MGA.
 • Την IGT (Gibraltar) Limited («IGT»), θυγατρική εταιρεία της International Game Technology, εγγεγραμμένη στο Γιβραλτάρ με αριθμό μητρώου 104586 και έδρα στη διεύθυνση 57/63 Line Wall Road, Γιβραλτάρ. Η IGT διαθέτει Άδεια Παιγνίων Εξ Αποστάσεως (#057) που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Παιγνίων της Κυβέρνησης του Γιβραλτάρ. Η International Game Technology είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (IGT).
 • Thunderkick Malta Limited («Thunderkick»), εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, με αριθμό μητρώου C61908, και έδρα στη διεύθυνση Level 5, The Mall Complex, Floriana FRN 1470, Malta. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Thunderkick φιλοξενούνται και παρέχονται από την Thunderkick στην πλατφόρμα της Thunderkick, δυνάμει της υπ’ αριθμόν MGA/B2B/248/2013 άδειας του MGA.
 • Yggdrasil Gaming Ltd («Yggdrasil»), εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, με αριθμό μητρώου C57683, και έδρα στη διεύθυνση Regent House, Office 35, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Yggdrasil φιλοξενούνται και παρέχονται από την Yggdrasil στην πλατφόρμα της Yggdrasil, δυνάμει της υπ’ αριθμόν MGA/B2B/230/2012 άδειας του MGA.
 • Greentube Malta Ltd (“Greentube”) ταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, με αριθμό μητρώου εC38281, και έδρα στη διεύθυνση W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Greentube φιλοξενούνται και παρέχονται από την Greentube στην πλατφόρμα της Greentube, δυνάμει της υπ’ αριθμόν MGA/B2B/120/2006 άδειας του MGA.
 • Oryx Games Limited ("Oryx") εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας, με αριθμό καταχώρησης C59183, της οποίας η έδρα είναι το Office 1/1534 Level G Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX 1120, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Oryx που φιλοξενούνται και τροφοδοτούνται από την Oryx στην πλατφόρμα Oryx, με άδεια από το MGA με αριθμό άδειας "MGA / B2B / 298/2015".
 • Realistic Games Limited ("Realistic") μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό εγγραφής 04392971, της οποίας η έδρα είναι ο 8ος όροφος North Reading Bridge, George Street, Reading, Berkshire, RG1 8LS, Ηνωμένο Βασίλειο Το Realistic φιλοξενείται και τροφοδοτείται από τη Realistic στην πλατφόρμα Realistic, εξουσιοδοτημένη από το MGA σύμφωνα με την Ανακοίνωση Αναγνώρισης "RN / 102/2018".
 • Red Tiger International Limited ("Red Tiger") εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας, αριθμό καταχώρισης C91142), της οποίας η έδρα είναι το Level 1, Spinola Park, Triq Mikiel Anton Borg, St Julians, SPK 1000, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Red Tiger φιλοξενούνται και τροφοδοτούνται από την Red Tiger στην πλατφόρμα Red Tiger, με άδεια από το MGA με τον αριθμό άδειας "MGA / CRP / 480/2018".
 • Sportradar AG ("Sportradar") εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, με αναγνωριστικό αριθμό CHE-113.910.142 MWST, της οποίας η έδρα είναι η Feldlistrasse 2, 9000 St. Gallen, Ελβετία. Τα Παιχνίδια που παρέχονται από την Sportradar φιλοξενούνται και τροφοδοτούνται από την Sportradar στην πλατφόρμα Sportradar που έχει εγκριθεί από τη MGA σύμφωνα με την Ανακοίνωση Αναγνώρισης "RN / 178/2020"
 • PragmaticPlay Limited ("Pragmatic") είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας, με αριθμό καταχώρισης C68028, της οποίας η έδρα είναι 144, Tower Road, Sliema, SLM1604, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Pragmatic φιλοξενούνται και τροφοδοτούνται από την Pragmatic στην πλατφόρμα Pragmatic που έχει εγκριθεί από το MGA με άδεια "MGA / B2B / 317/2016"
 • Playtech Software Limited ("Playtech") είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, με αριθμό καταχώρισης 12807749, της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Mid-City Place, 71 High Holborn, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, WC1V 6EA. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Playtech φιλοξενούνται και τροφοδοτούνται από την Playtech στην πλατφόρμα Playtech εξουσιοδοτημένη από το MGA με άδεια "MGA / CRP / 137/2007
 • Edict Malta Limited ("Edict"), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας με αριθμό μητρώου C47738 και έχει την έδρα της στη διεύθυνση 2 Geraldu Farrugia Street, Zebbug, ZBG 4351, Malta. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Edict φιλοξενούνται και παρέχονται από την Edict στην πλατφόρμα της Edict, δυνάμει της υπ’ αριθμόν MGA/B2B/336/2016 άδειας του MGA. 

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο Καζίνο τοποθετούνται αντίστοιχα στους διακομιστές NetEnt, Microgaming, Stakelogic, Play'n Go, AG Software, NYX, Thunderkick, Relax Gaming, Greentube, Yggdrasil, IGT, Realistic, Oryx, Red Tiger, Sportradar, Pragmatic, Edict και Playtech σε διακομιστές εντός της ΕΕ / ΕΟΧ ανάλογα με τον πάροχο του παιχνιδιού στο οποίο τοποθετείται το στοίχημα.

13.1.2 Το Live Καζίνο παρέχεται στην Unibet από τους εξής Παρόχους Παιχνιδιών:

 • Την Evolution Gaming Malta Ltd («Evolution Gaming»), εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας και με έδρα στη διεύθυνση 1091 Portomaso, St Julians, STJ 4013 Μάλτα. Τα παιχνίδια Live Καζίνο που παρέχει η Evolution Gaming φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από την Evolution Gaming δυνάμει της υπ' αριθμόν MGA/B2B/187/2010 άδειας που χορηγήθηκε από την MGA. Τα παιχνίδια Live Καζίνο της Evolution Gaming διατίθενται στην διαδικτυακή τοποθεσία «Live Καζίνο Grande».
 • Τη NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”), θυγατρική εταιρεία της NETENT AB, εγγεγραμμένη στη Μάλτα με αριθμό μητρώου C34838 και έδρα στη διεύθυνση The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Μάλτα. Η NetEnt είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq OMX Stockholm Μέσης Κεφαλαιοποίησης (NET-B). Τα παιχνίδια Live Καζίνο που παρέχει η NetEnt φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από τη NetEnt στην πλατφόρμα της NetEnt, δυνάμει της άδειας αρ. MGA/B2B/109/2004 της Ρυθμιστικής Αρχής. Τα παιχνίδια Live Καζίνο της NetEnt διατίθενται στην διαδικτυακή τοποθεσία «Live Καζίνο Royale».
 • PragmaticPlay Limited ("Pragmatic") είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας, με αριθμό καταχώρισης C68028, της οποίας η έδρα είναι 144, Tower Road, Sliema, SLM1604, Μάλτα. Τα Παιχνίδια Καζίνο που παρέχονται από την Pragmatic φιλοξενούνται και τροφοδοτούνται από την Pragmatic στην πλατφόρμα Pragmatic που έχει εγκριθεί από το MGA με άδεια "MGA / B2B / 317/2016"

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο Καζίνο καταχωρίζονται αντίστοιχα στους εξυπηρετητές (servers) της Evolution Gaming, Pragmatic ή της NetEnt, ανάλογα με τον πάροχο του παιχνιδιού στο οποίο τοποθετείται το στοίχημα.

13.2 Η Unibet έχει την εξουσιοδότηση των Παρόχων Παιχνιδιών για την εκπροσώπηση, προώθηση και διάθεση των υπηρεσιών του Καζίνο, του Live Καζίνο και των Παιχνιδιών.

13.3 Η Unibet λαμβάνει, κατέχει και καταβάλλει κεφάλαια σχετικά με τον Κάτοχο Λογαριασμού για τον σκοπό των συναλλαγών και διακανονισμών για το Καζίνο, το Live Καζίνο και τα Παιχνίδια.

13.4 Η Unibet δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διαμάχη σχετίζεται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν το Καζίνο, τα Παιχνίδια και/ή το Live Καζίνο.

13.5 Η Unibet αποδέχεται και αναγνωρίζει κάθε ευθύνη σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται προς Καζίνο, το Live Καζίνο και τα Παιχνίδια ή από και/ή με αυτά, αποκλειστικά για χρηματικά ποσά που εισπράττονται, φυλάσσονται και/ή καταβάλλονται σε και/ή από κάποιον Λογαριασμό Unibet σε συνδυασμό με τις συμφωνίες με τους Παροχείς Παιχνιδιών.

13.6 Υπάρχει η δυνατότητα παιχνιδιού στο Καζίνο και στα Παιχνίδια είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή. Συνεπώς, ο Κάτοχος Λογαριασμού κατανοεί και αναγνωρίζει ότι δεν είναι απαραίτητη ή απαιτούμενη κάποια αγορά για να παίξει στο Καζίνο και στα Παιχνίδια. Για να μπορέσει να παίξει για χρήματα, ένα άτομο πρέπει να εγγραφεί και να γίνει Κάτοχος Λογαριασμού.

13.7 Οι υπάλληλοι, οι αδειούχοι, οι διανομείς, οι φορείς χονδρικής διάθεσης, οι θυγατρικές εταιρείες, οι εκπρόσωποι, οι φορείς λιανικής διάθεσης της Unibet και των Παρόχων Παιχνιδιών καθώς και τα μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο Καζίνο, στο Live Καζίνο και στα Παιχνίδια.

13.8 Εξαιρέσεις συγκεκριμένων χωρών: η πρόσβαση σε ορισμένα Παιχνίδια ενδεχομένως να περιορίζεται στις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Μπαχάμες, Βέλγιο, Βουλγαρία, Μιανμάρ, Καναδάς, Πράσινο Ακρωτήριο, Κίνα, Νήσοι Κουκ, Κροατία, Κούβα, Κύπρος, Γερμανία, Γκάνα, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Ισλανδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ακτή Ελεφαντοστού, Ιαπωνία, Λάος, Λιβερία, Λιβύη, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μακάο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαλαισία, Μαυριτανία, Μεξικό, Μονακό, Μαρόκο, Ναούρου, Ολλανδία, 
σλοβακία, Ολλανδικές Αντίλλες, Νιγηρία, Νιούε, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σενεγάλη, Σερβία, Σιέρα Λεόνε, Σλοβακία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σομαλία, Σουδάν, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Ζιμπάμπουε.

13.9 Για τους πλήρεις κανονισμούς του Live Καζίνο, πατήστε εδώ .

15 Πόκερ

15.1 Το Unibet Πόκερ είναι μία online υπηρεσία πόκερ που χρησιμοποιεί λογισμικό πόκερ της Relax Gaming Limited («Relax Gaming»), όπου οι Κάτοχοι Λογαριασμού μπορούν να παίξουν πόκερ μεταξύ τους εντός του Δικτύου Πόκερ της Relax. H Relax Gaming είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα, με αριθμό μητρώου C48994 και έδρα στη διεύθυνση 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Μάλτα.

15.2 Το Δίκτυο Πόκερ της Relax ρυθμίζεται και λειτουργείται από την Relax Gaming δυνάμει της υπ’ αριθμόν άδειας MGA/CL4/917/2013 της Μάλτας.

15.3 Η Unibet έχει εξουσιοδοτήσει την Relax Gaming να χρησιμοποιεί το σήμα κατατεθέν «Unibet».

15.4 Η Unibet είναι εξουσιοδοτημένη από την Relax Gaming να αντιπροσωπεύει, να προωθεί και/ή να διαθέτει τις υπηρεσίες του Unibet Πόκερ.

15.5 Η Unibet αποδέχεται και αναγνωρίζει την ευθύνη σε σχέση με συναλλαγές που πραγματοποιούνται προς το Unibet Πόκερ, από και/ή με αυτό, αποκλειστικά για ποσά που εισπράττονται, φυλάσσονται και/ή καταβάλλονται προς και/ή από κάποιον Λογαριασμό Unibet σε συνδυασμό με τις συμφωνίες με την Relax Gaming.

15.6 Εξαιρέσεις συγκεκριμένων χωρών: η πρόσβαση στο Unibet Πόκερ ενδεχομένως να περιορίζεται στις ακόλουθες χώρες: Βιρμανία, Κούβα, Λιβύη, Μακάο, Νότια Κορέα, Σουδάν, Ζιμπάμπουε.

15.7 Για τους πλήρεις κανόνες του Unibet Πόκερ, πατήστε εδώ.

16 Μπίνγκο & Παράλληλα Παιχνίδια (Side Games)

16.1 εισαγωγή

16.1.1 To Unibet Bingo είναι διαδικτυακή υπηρεσία μπίνγκο που χρησιμοποιεί το λογισμικό μπίνγκο για το οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια από την Relax Gaming Limited. Ρυθμιστική αρχή για την Relax Gaming Limited είναι η Malta Gaming Authority, η οποία παραχώρησε τις υπ' αριθμόν MGA/CL4/1046/2014.

16.1.2 Η Unibet έχει λάβει εξουσιοδότηση της Relax Gaming Ltd για την εκπροσώπηση, προώθηση και διάθεση των υπηρεσιών Μπίνγκο.

16.1.3 Η Unibet έχει λάβει εξουσιοδότηση της Relax Gaming Ltd ώστε να λαμβάνει, να κατέχει και να καταβάλλει ποσά που αφορούν τον Κάτοχο Λογαριασμού για τον σκοπό των συναλλαγών με το Unibet Bingo.

16.1.4 Η Unibet αποδέχεται και αναγνωρίζει την ευθύνη σε σχέση με συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Unibet Bingo, από το Unibet Bingo και/ή με το Unibet Bingo, αποκλειστικά για ποσά που εισπράττονται, κατέχονται και/ή καταβάλλονται σε ή/και από κάποιον Λογαριασμό Unibet σε συνδυασμό με τις συμφωνίες με το Unibet Bingo.

16.1.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στο αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην Εφαρμογή Πελάτη του Κατόχου Λογαριασμού και το Λογισμικό Bingo, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο Λογισμικό Bingo θα είναι το επίσημο και το ισχύον αποτέλεσμα του Παιχνιδιού Bingo.

16.2 Ορισμοί

16.2.1 Τα παιχνίδια Bingo είναι όλα τα μονά και πολλαπλά Παιχνίδια στην εφαρμογή Bingo. «Bingo» ή «Παιχνίδια Bingo» σημαίνει το διαδικτυακό Παιχνίδι Bingo που λειτουργεί από την Unibet, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρόσθετων σχετικών λειτουργιών, όπως η λειτουργία συνομιλίας (chat). Το «Bingo» δεν περιλαμβάνει τα μικρά παιχνίδια (Mini Games), τα οποία διέπονται αποκλειστικά από τους Κανόνες της Unibet και τους κανόνες Παιχνιδιών, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ιστότοπο.

16.2.2 Τα «Mini Games» (μικρά παιχνίδια) είναι όλα παιχνίδια που, εκτός από το Bingo καθεαυτό, μπορούν να παιχτούν μέσα στην εφαρμογή για το παιχνίδι Bingo, όπως οι κουλοχέρηδες (Slots), το μπλακ τζακ (Blackjack) και η Ρουλέτα (Roulette).

16.3 Δικαίωμα συμμετοχής

16.3.1 Τα Παιχνίδια Bingo είναι διαθέσιμα μόνο επί πληρωμή από τον Κάτοχο Λογαριασμού.

16.3.2 Αποκλεισμοί ειδικοί ανά χώρα: Ο κάτοχος του λογαριασμού εγγυάται και δηλώνει καθ' όλες τις στιγμές ότι δεν είναι κάτοικος του Αφγανιστάν, της Αυστραλίας, της Δανίας, της Αιθιοπίας, της  Γαλλίας και των αποικιών της, του Χονγκ Κονγκ, του Ιράν, του Ιράκ, της Ιταλίας, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Νότιας Κορέας, του Πακιστάν, της Ισπανίας, της Συρίας, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και των περιοχών της, ή, της Υεμένης.

16.4 Περιγραφή του Παιχνιδιού Bingo

16.4.1 Η Unibet επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να αλλάξει, να μειώσει ή να αυξήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις των Παιχνιδιών Bingo, για παράδειγμα όσον αφορά τη συχνότητα ή την ποσότητά τους.

 • a. Ένα νέο Παιχνίδι Bingo παίζεται κάθε δύο λεπτά καθώς περισσότερα από ένα δωμάτια έχουν περισσότερα από ένα Παιχνίδια Bingo.
 • b. Μια νέα μπάλα ανακοινώνεται περίπου κάθε τρία δευτερόλεπτα.
 • c. Απαιτείται ως ελάχιστο η αγορά μίας κάρτας σε ένα Παιχνίδι Bingo. Ο μέγιστος αριθμός καρτών που μπορεί να αγοραστούν σε ένα Παιχνίδι είναι από 6 μέχρι 120.

16.4.2 Ο προεπιλεγμένος τρόπος παιξίματος του Bingo είναι η «αυτόματη» λειτουργία, σύμφωνα με την οποία ο Κάτοχος Λογαριασμού ενημερώνεται πάντοτε για μία νικηφόρα κάρτα Bingo. Ακόμη και στην περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασμού απενεργοποιήσει την «αυτόματη» λειτουργία, τα κέρδη θα κατατεθούν αυτόματα στο Λογαριασμό του στην Unibet.

16.4.3 O Κάτοχος Λογαριασμού δύναται να αγοράσει έναν αριθμό καρτών για ένα Παιχνίδι Bingo που θα λάβει χώρα μια δεδομένη στιγμή στο μέλλον, χρησιμοποιώντας το εργαλείο μαζικής αγοράς.

16.4.4 Η αγορά των καρτών Bingo είναι αμετάκλητη.

16.4.5 Αν που υπάρξουν περισσότερες από μία νικηφόρες κάρτες, το Έπαθλο θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ των νικητών.

16.5 Κανόνες των δελτίων για Bingo

16.5.1  Ένα δελτίο Bingo έχει δωρεάν αξία για χρήση για την αγορά εισιτηρίων Bingo και/ή για πρόσβαση στα «Mini Games», το οποίο μπορεί η Unibet να αποδώσει τον κάτοχο του λογαριασμού. Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να κερδίσει δελτία για Bingo μέσω προωθητικών κινήσεων που διαφημίζονται στον ιστόροπο, ως επιβράβευση για το ότι παίζει παιχνίδια που περιέχουν δυνατότητα συζητήσεων.

16.5.2  Ένα δελτίο Bingo δεν μπορεί να αποσυρθεί, αλλά τα κέρδη από αυτό μπορεί να αποσυρθούν.

16.5.3 Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να χρησιμοποιήσει το δελτίο του Bingo για να αγοράσει εισιτήρια για Bingo ή για να παίξει τα Mini Games.

16.5.4 Το δελτίο του Bingo θα λήξει εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί έως την ημερομηνία λήξης αφού αποδόθηκε στο λογαριασμό του ατόμου που είναι ο κάτοχος του λογαριασμού.

Για τους πλήρεις κανόνες του Παιχνιδιού Bingo, πατήστε εδώ .

17 Αξιώσεις και διαφορές

17.1 Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με συναλλαγή που αφορά Λογαριασμό Unibet θα υποβάλλεται στην Unibet μέσα σε έξι μήνες από τότε που έγινε ή θα έπρεπε να έχει γίνει η συναλλαγή, πληρωμή και/ή διευθέτηση. Διαφορετικά, η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μην εξετάσει την αξίωση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

17.2 Αν ένας Κάτοχος Λογαριασμού επιθυμεί να υποβάλει παράπονα, πρέπει να τα υποβάλει στην Υποστήριξη Πελατών της Unibet, στα στοιχεία που αναγράφονται στη σελίδα «Κέντρο Πληροφοριών» του Ιστοτόπου. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού εντός εύλογου διαστήματος. Η Unibet θα λάβει εύλογα μέτρα, ώστε να απαντήσει σύντομα σε κάθε παράπονο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός  10 ημερών από την ημερομηνία που ο/η Κάτοχος λογαριασμού θα παράσχει όλα τα στοιχεία που ευλόγως απαιτούνται για την απόφαση σχετικά με ένα παράπονο. Εάν η φύση του παραπόνου είναι τέτοια που χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί, η Unibet ενδέχεται να χρειαστεί να την παρατείνει για άλλες 10 ημέρες, οπότε ο Κάτοχος Λογαριασμού θα ενημερωθεί αναλόγως.

17.3 Το παράπονο πρέπει να περιέχει ξεκάθαρες και σαφείς πληροφορίες σχετικά την ταυτότητα του Κατόχου Λογαριασμού και όλα τα σχετικά στοιχεία στα οποία βασίζεται το παράπονο.

17.4 Αν η απάντηση στην υποβολή του παραπόνου σας από την Υπηρεσία υποστήριξης πελατών της Unibet δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να προωθήσετε το παράπονο σας δωρεάν στον Παροχέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών («ADR»), που στην περίπτωση μας είναι η eCogra. Αν θέλετε να υποβάλετε παράπονο στην eCogra, μπορείτε να το κάνετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη λεπτομερή διαδικασία υποβολής παραπόνου στην eCogra και τον τρόπο καθορισμού του αποτελέσματος: https://www.ecogra.org/srs/policies_procedures.php  

Η Unibet θα δεσμευτεί από την απόφαση του ADR για όλα τα παράπονα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου της Μάλτας. Αν το παράπονο που υποβάλατε στον ADR δεν εμπίπτει εντός της δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου στη Μάλτα και κατόπιν της απόφασης του ADR εξακολουθείτε να επιθυμείτε να λάβετε δεσμευτική απόφαση για το παράπονο σας, θα πρέπει να υποβάλετε αξίωση στην αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με τη ρήτρα 16.5 της Σύμβασης.

17.5 Κάθε δικαστική αξίωση ή διένεξη που προκύπτει βάσει της Σύμβασης ή σε σχέση με αυτήν θα υπόκειται στο Εφαρμοστέο Δίκαιο του Τόπου της Σύμβασης.

17.6 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Unibet και του Κατόχου Λογαριασμού, η Unibet θα δώσει στον Κάτοχο Λογαριασμού πρόσβαση σε λεπτομερή αρχεία συναλλαγών. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διατεθούν επίσης σε τρίτους που δικαιούνται να τις λάβουν (π.χ. δικαστής ή δικαστήριο) αν η Unibet το κρίνει απαραίτητο ή αν το απαιτήσει αρμόδια αρχή.

17.7 Αν έχετε εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα υποβολής παραπόνου και η έκβαση της διαδικασίας συνεχίζει να μην σας ικανοποιεί, μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονο στον Ρυθμιστή στη διεύθυνση https://www.mga.org.mt/player-hub/lodge-a-complaint/.

18 Τροποποιήσεις

Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων της Unibet κοινοποιείται εκ των προτέρων από την Unibet στον Κάτοχο Λογαριασμού, πριν τεθεί σε ισχύ.

Οι Κανόνες Unibet έχουν ενημερωθεί.

 

Δείτε τι έχει αλλάξει: 12 - BetUp

Αυτή είναι η έκδοση αριθ.1.5 των Όρων και Προϋποθέσεων της Unibet, τελευταία ενημέρωση έγινε στις 15/03/2022.