ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσωπικά στοιχεία, Προστασία δεδομένων

1 Η Unibet μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες του Κατόχου Λογαριασμού για τους παρακάτω σκοπούς:

 • α. την παροχή των υπηρεσιών της τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού,
 • β. νομικές αιτίες,
 • γ. κανονιστικές αιτίες,
 • δ. ταυτοποίηση και/ή πιστοποίησης, και
 • ε. σκοπούς μάρκετινγκ, με βάση την αρχή της ρητής συναίνεσης (opt-in).

2 Η Unibet τηρεί τον περί Προστασίας Δεδομένων Νόμο και άλλους σχετικούς κανονισμούς, νομικές ειδοποιήσεις, και/ή παρόμοια έγγραφα που είναι σε ισχύ στον Τόπο της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Οδηγία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Οδηγία ΕΚ 95/46/ΕΚ) και της Οδηγίας περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΚ Οδηγία/2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

3 Η Unibet έχει υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές όταν πρόκειται για τις αρχές ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους Κατόχους.

4 Όλα τα ως άνω αναφερθέντα βρίσκονται σε ισχύ για να διασφαλίσουμε στον Κάτοχο Λογαριασμού ότι κατά πάντα χρόνο τα προσωπικά δεδομένα:

 • α. επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου Κατόχου Λογαριασμού,
 • επεξεργάζονται δίκαια και νομίμως,
 • β. λαμβάνονται μόνον για συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό,
 • γ. είναι επαρκή, συναφή και δεν είναι υπερβολικά σε σχέση με τον σκοπό τους,
 • δ. είναι ακριβή και ενημερωμένα,
 • ε. φυλάσσονται με ασφαλή τρόπο,
 • στ. δεν φυλάσσονται για διάστημα μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τον σκοπό τους,
 • ζ. δεν μεταφέρονται σε δικαιοδοσίες στις οποίες δεν τηρούνται οι ως άνω αναφερθείσες Οδηγίες, και
 • η. χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ με βάση την αρχή της ρητής συναίνεσης (opt-in).

5 Η Unibet θα αποκαλύψει οιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού και οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και/ή αρχεία σχετικά με τον Κάτοχο Λογαριασμού όταν της ζητηθεί να πράξει ούτως από οιαδήποτε Αρμόδια (Ρυθμιστική) Αρχή και/ή σύμφωνα με οιαδήποτε νομική διάταξη που περιέχεται στην Διέπουσα Νομοθεσία.

6 Η Unibet θα δώσει εντολή και θα εξουσιοδοτήσει το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται λογαριασμός του Κατόχου Λογαριασμού να αποκαλύψει οιεσδήποτε πληροφορίες όπως μπορεί να ζητηθεί από τον Ρυθμιστή αναφορικά με λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού.

7 Για σκοπούς εντοπισμού απάτης και ελέγχου,tο Κάτοχος Λογαριασμού συμφωνεί ότι η Unibet έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των γνωστών παρόχων υπηρεσιών Συστημάτων Επαλήθευσης Διεύθυνσης, Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμής και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Περαιτέρω, η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού σε σχετικά μέρη όπου η Unibet έχει εύλογη βάση να υποπτεύεται παρατυπίες σχετικά με Λογαριασμό Unibet.

8 Η Unibet θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού και όλα τα στοιχεία των χρηματικών συναλλαγών για ελάχιστο χρονικό διάστημα δέκα ετών μετά το κλείσιμο του Unibet Λογαριασμού του. Η Unibet θα διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού εάν δεν έχει καταγραφεί ποτέ καμία συναλλαγή στον λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού.

9 Κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο μπορεί να αποκαλυφθεί όταν δίδεται τέτοια εντολή από οιαδήποτε Αρμόδια (Ρυθμιστική) Αρχή και/ή σύμφωνα με οιαδήποτε νομική διάταξη περιέχεται στη Διέπουσα Νομοθεσία. Κλήσεις και ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποθηκεύονται για ένα έτος και στη συνέχεια διαγράφονται από το σύστημα.

10 Οιοδήποτε και όλο το υλικό που υποβάλλεται για αξιώσεις Βραβείου καθίσταται περιουσία της Unibet και δεν θα επιστρέφεται.

11 Η Unibet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού για σκοπούς Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Μόνον Κάτοχοι Λογαριασμού οι οποίοι έχουν δηλώσει ρητά τη συναίνεσή τους θα λαμβάνουν διαφημιστικό υλικό.

12 Τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού θα είναι προσβάσιμα σε υπαλλήλους της Unibet εντός του Ομίλου Unibet. Η Unibet θα αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου Λογαριασμού μόνο σε τρίτα μέρη εκτός από τον Ρυθμιστή ή τις Αρμόδιες (Ρυθμιστικές) Αρχές αποκλειστικά στη βάση της ρητής συναίνεσης ή όταν απαιτείται να πράξει ούτως από τον νόμο. Ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει το δικαίωμα να απαιτεί πρόσβαση στα δικά του προσωπικά δεδομένα και/ή έχει το δικαίωμα να διορθώνει και/ή διαγράφει ανακριβή και/ή ανάρμοστα δεδομένα.

13 Ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων μπορούν να αποστέλλονται στο dpa.officer@unibet.com.

Cookies, ετικέτες (tags) και άλλα στοιχεία αναγνωριστικών ("cookies")

1 Όταν αποδέχεστε τους Κανόνες Unibet ή με τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Κάτοχος Λογαριασμού αποδέχεται ότι η Unibet θα χρησιμοποιεί cookies.

2 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

 • α. να ταυτοποιήσει την προτεινόμενη γλώσσα του Κατόχου Λογαριασμού, ώστε να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα όταν ο Κάτοχος Λογαριασμού επιστρέφει στην Ιστοσελίδα,
 • β. να διασφαλίσει ότι στοιχήματα που τοποθετούνται από τον Κάτοχο Λογαριασμού συνδέονται με το κουπόνι στοιχηματισμού του και τον Λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού,
 • γ. να διασφαλίσει ότι ο Κάτοχος Λογαριασμού λαμβάνει οιαδήποτε μπόνους τα οποία δικαιούται να λάβει, και
 • δ. για ανάλυση της κίνησης της Ιστοσελίδας, ούτως ώστε να επιτρέπεται στην Unibet να πραγματοποιεί κατάλληλες βελτιώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα χωρίς cookies. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies από την Unibet, στείλτε email στην Unibet στο: info-gr@unibetsupport.com.

Ασφάλεια και κρυπτογράφηση

Μετά τη σύνδεση, όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται από και προς τον ιστότοπο της Unibet κρυπτογραφούνται με τη χρήση τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL) 128-bit. Το πιστοποιητικό SSL που χρησιμοποιείται εκδίδεται και επαληθεύεται από την Trustwave, κάνε κλικ στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες.

 
Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο της Unibet, μόνο την πρώτη φορά που τα εισάγετε. Στη συνέχεια, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στα ασφαλή συστήματα της Unibet. Η Unibet δεσμεύεται για την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων των παικτών της και, στο πλαίσιο αυτό, είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο Payment Card Industries Data Security Standard.

Η ασφάλεια των συστημάτων και των εφαρμογών της Unibet τίθεται σε δοκιμές πολλές φορές το χρόνο από τρίτους ειδικούς ασφαλείας. Επιπλέον, η Unibet διαθέτει ένα Σύστημα Εντοπισμού Εισβολών που παρακολουθεί την κίνηση του δικτύου όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για ενδείξεις επιθέσεων ή εισβολών.

Η Unibet διαθέτει ένα αποκλειστικό τμήμα καταπολέμησης της απάτης και προηγμένα συστήματα για τον εντοπισμό και την αποτροπή ύποπτης δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο ιστότοπος της Unibet παραμένει ένας ασφαλής χώρος παιχνιδιού. Κάθε λογαριασμός που εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητα θα αναστέλλεται και θα εξετάζεται ενδελεχώς. Εάν εσείς, ως χρήστης, έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας, όπως συναλλαγές που δεν αναγνωρίζετε στο ιστορικό συναλλαγών ή αναπάντεχων αλλαγών στο υπόλοιπο, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.

Καζίνο, παιχνίδια και μπίνγκο

Για να διασφαλίζουμε την εντιμότητα, τα παιχνίδια μας λειτουργούν με Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (RNG) η οποία, όπως υποδεικνύει και το όνομά της, παράγει τυχαία αριθμούς. Αυτό εγγυάται ότι δεν υπάρχει οποιασδήποτε μορφής παραποίηση, είτε από την εταιρεία είτε από τον παίκτη. Το κάνουμε αυτό από σεβασμό προς τους παίκτες μας και προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Αυτή η RNG υποβάλλεται σε ανεξάρτητες δοκιμές και λαμβάνει έγκριση από την Technical Systems Testing, μια πιστοποιημένη εταιρεία με έδρα στον Καναδά.

Πόκερ

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να παρέχουμε μια έντιμη αίθουσα πόκερ και πιστεύουμε πολύ στην πολιτική του δίκαιου παιχνιδιού. Το ανακάτεμα και το μοίρασμα των φύλλων γίνεται χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση από μια ανεξάρτητα ελεγχόμενη "Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών" (RNG). Τα συστήματα των παρόχων μας παρακολουθούνται συχνά από ανεξάρτητους οργανισμούς προστασίας των παικτών και προτύπων που παρέχουν ένα διεθνές πλαίσιο για τις καλύτερες απαιτήσεις λειτουργικών πρακτικών.

Συμπαιγνία στο πόκερ

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά καζίνο και οι αίθουσες χαρτοπαιγνίων δεν είναι εφικτά online. Δεν είναι δυνατό κάποιος να μαρκάρει τα φύλλα, να κρυφοκοιτάξει στα φύλλα άλλου παίκτη, να κανονίσει το μοίρασμα φύλλων με συγκεκριμένη σειρά ή να βάλει στο τραπέζι "στημένη" τράπουλα.

Ωστόσο, μερικές φορές, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν το σύστημα με εξαπάτηση. Η συμπαιγνία, η οποία είναι κοινή χρήση πληροφοριών και το παίξιμο χεριών προκειμένου να βοηθήσουν δύο παίκτες ο ένας τον άλλο να κερδίσει, δεν είναι νέα στον κόσμο του πόκερ και έχει παρατηρηθεί online. Φυσικά, η Unibet δεν ανέχεται κανένα είδος απάτης ή δόλιας δραστηριότητας και το παιχνίδι παρακολουθείται από μια γκάμα μη αυτόματων και αυτόματων εργαλείων, ώστε οι παίκτες μας να είναι σίγουροι ότι παίζουν σε ένα ασφαλές, δίκαιο περιβάλλον.